Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 221

20-02-17 13:48
Din 20.02.2017 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă de îndată
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (4) combinat cu art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Reghin, pentru data de 21.02.2017, orele 13.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării în perioada 25.02.2017-09.03.2017 în Municipiul Reghin a ”TÂRGULUI DE MĂRȚISOR”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Buget Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

2. Proiect de hotărâre privind  modificarea art. I (1) al HCL Reghin nr. 161/12.08.2015 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului Cinematografului ”PATRIA” și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Cinematografului ”PATRIA” în Municipiul Reghin, jud. Mureș”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achizitii publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

PRIMAR,      
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA