Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 88

19-01-17 14:46
Din 19.01.2017 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 26.01.2017 orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de Asociere nr. 3.449/16.02.2015 dintre Municipiul Reghin și Asociația ”Fanfara Municipiului Reghin”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Buget Contabilitate și Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii cadastrale de apartamentare a imobilului-teren, situat în Reghin, str. Iernuțeni, nr. 140.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind încuviințarea executării pe domeniul public al Municipiului Reghin a lucrărilor de ”Îmbunătățire de tensiune Reghin, zona PT 14, 55, 15, 65” și amplasarea pe domeniului public al Municipiului Reghin a unui post de transformare și a unei firide de distribuție.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității la unitățile de învățământ din Municipiul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Birou Administrație Publică Locală
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea licitaţiei publice deschise pentru închirierea a două spații în suprafață de 2 mp fiecare, situate în incinta Primăriei Municipiului Reghin, în vederea amplasării de automate pentru cafea și băuturi calde.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preempţiune prevăzut de art. 4 alin. (8) din Legea nr. 422/2001 asupra imobilului situat în municipiul Reghin, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 1, jud. Mureş.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preempţiune prevăzut de art. 4 alin. (8) din Legea nr. 422/2001 asupra imobilului situat în municipiul Reghin, str. Mihai Viteazu, nr. 95, ap. 9, jud. Mureş.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

8. Raport al Serviciului Asistență Socială privind serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară-mediator sanitar -derulate în Municipiul Reghin, în perioada iulie-decembrie 2016.

9. Informare a Serviciului Asistență Socială asupra activității desfășurate de către asistenții personali, întocmită în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 448/2006 pe perioada iulie-decembrie 2016.

10. Diverse.

PRIMAR,                                              
MARIA PRECUP 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RADOI MIRELA MINODORA