Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1511

17-11-16 09:48
din 17.11.2016 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (1) combinat cu art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Reghin, pentru data de 23.11.2016, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Reghin pentru trim. III  anul 2016.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Buget Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin și Asociația " Sportul pentru Sănătate Mureșan " în vederea organizării și desfășurării evenimentului sportiv  " Cupa 1 Decembrie " ediția a VIII-a ,ce va avea loc în perioada 03-04 decembrie 2016.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea organizării în municipiul Reghin a evenimentelor  "Fulgi de nea " și " Vin colindătorii", care vor avea loc în preajma sărbătorilor de iarnă și alocarea sumelor necesare desfășurării în bune condiții a evenimentelor
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Învățământ, Cultură, Sport
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării în municipiul Reghin a evenimentului dedicat Zilei de 1 Decembrie - ”Ziua Națională a României” și alocarea sumei necesară desfăşurării în bune condiții a evenimentului.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al UAT Reghin pe anul 2016.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Buget Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar din Municipiul Reghin, în al doilea semestru al anului școlar 2015-2016.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea operațiunii cadastrale de majorare a suprafeței terenului aferent construcției- Grădinița cu program prelungit nr. 2 Mihai Viteazu nr. 25, Municipiul Reghin.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local, pentru anul 2017.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Asistență Socială 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului din patrimoniul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în patrimoniul Municipiului Reghin a autovehiculului – microbuz marca Opel Movano.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de identificare a beneficiarilor și de acordare a stimulentului educațional pentru copiii din grădinițe care provin din familii defavorizate.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Asistență Socială  
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
 
11. Proiect de hotărâre  privind aprobarea schimbului de locuințe sociale între titularii Contractelor de închiriere Nr. 3645/01.03.2013 -Walter Rudolf Ernest și Nr. 3643/01.03.2013- Szabo(fostă Ardelean) Bianca Cosmina
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Biroul Administrație Publică Locală, Relații cu Publicul
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Biroul Administrație Publică Locală, Relații cu Publicul 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

13. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 4 la HCL nr.51/25.03.2014 cu privire la Metodologia de atribuire a locuințelor sociale ce aparțin domeniului public al Municipiului Reghin.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Biroul Administrație Publică Locală, Relații cu Publicul
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

14. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL nr. 23/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al  Municipiului Reghin și aprobarea concesionării către SC COMPANIA AQUASERV SA  a unor bunuri aferente Sistemului de alimentare cu apă și canalizare.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

15.Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL nr. 23/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al  Municipiului Reghin și aprobarea concesionării către SC COMPANIA AQUASERV SA  a unor bunuri aferente Sistemului de alimentare cu apă și canalizare.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate de SC RAGCL S.A. REGHIN.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului abonamentului de călătorie pentru serviciile de transport public local  prestate de SC RAGCL S.A. REGHIN
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unități administrativ-teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară " Aqua Invest Mureș "
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local, aferent anului 2017, pentru beneficiarii de venit minim garantat și cantina de ajutor social.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Asistență Socială 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

20. Proiect de hotărâre privind acordarea, începând cu data de 1 ianuarie 2017, de facilități de transport local în comun, în Municipiul Reghin, pentru categoriile de persoane: elevi, pensionari, persoane vârstnice și alte categorii prevăzute prin legi speciale
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Asistență Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

21. Proiect de hotărâre privind înființarea unui centru de educație și îngrijire a copilului Creșa "UNIVERSUL PRICHINDEILOR " Reghin.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Asistență Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a centrului de educație și îngrijire a copilului Creșa "UNIVERSUL PRICHINDEILOR " Reghin.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin.
     Raport: Serviciul Asistență Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

23. Proiect de hotărâre privind mandatarea d-lui PĂDUREAN MIHAI-consilier local ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea generală extraordinară a acționarilor SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureș din data de 8 decembrie 2016.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unui bancomat (ATM), proprietatea BRD ,în incinta Primăriei Municipiului Reghin ( Centrul de Informare a Cetățeanului), imobil situat în P-ța Petru Maior , nr.41, Municipiul Reghin.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor suprafețe lotizate aparținând domeniului public al Municipiului Reghin situate în zona centrală a Municipiului Reghin ,în vederea desfășurării activităților de comercializare a articolelor pirotehnice în perioada 29,30,31 decembrie 2016.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Biroul Administrație Publică Locală, Relații cu Publicul 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preempțiune prevăzut de art.4 alin. (8) din Legea nr.422/2001 asupra imobilului situat în municipiului Reghin, P-ța Petru Maior , nr.17, ap. 4, jud. Mureș.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

27. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinatiei din locuință de serviciu în locuință a apartamentului nr.67 din imobilul -Bloc de locuințe-situat în municipiul Reghin, b-dul Unirii, nr. 57 jud Mureș.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

28. Diverse

PRIMAR,                                              
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA