Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.458

24-02-11 13:21
din 23.02.2011 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă extraordinară

Ing. NAGY ANDRÁS, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.2 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:


DISPOZIŢIE


Articol unic:- Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 28.02.2011, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:


ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „REABILITARE STR. GĂRII PE TRONSONUL DINTRE STR. RÂULUI ŞI STR. UNIRII (INCLUSIV AMENAJAREA INTERSECŢIILOR) ÎN MUNICIPIUL REGHIN-JUDEŢUL MUREŞ.”
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achiziţii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism


3. Proiect de hotărâre privind organizarea şi functionarea Poliţiei Locale a Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Resurse Umane
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism


PRIMAR                                
Ing.  NAGY ANDRÁS  


AVIZAT PENTRU LEGALITATE,         
SECRETAR,
GABRIELA KOSS