Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZITIA NR.46

06-01-11 14:46
din 06.01.2011 privind demolarea constructiei provizorii, în suprafata de 12 mp., proprietatea lui TATÁR VILMA-IRÉN,
Ing. Nagy András, primarul Municipiului Reghin,
Având în vedere referatul nr. 158/05.01.2011 al Compartimentului UAT din cadrul Primariei municipiului Reghin;
În conformitate cu prevederile art.33 alin.(1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, actualizata si republicata ;
În temeiul art.61 alin (2) si ale art. 68 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, actualizata si republicata,

DISPUN:

ART. 1  Se dispune eliberarea terenului proprietate publica a municipiului Reghin prin desfiintarea constructiei provizorii, în suprafata de 12 mp., a PF TATÁR VILMA-IRÉN, cu sediul în Reghin, str. Rodnei, bl. 9, sc.3, ap.12, înregistrata la ORC cu nr. F26/487/2003 reprezentata de TATAR VILMA-IREN, teren aflat în zona str. Duzilor.

ART. 2   Bunurile gasite la fata locului vor fi inventariate, transportate si pastrate prin grija Primariei municipiului Reghin o perioada de 15 zile de la data efectiva a începerii eliberarii, dupa care vor fi valorificate.

ART. 3 Comisia de inventariere a bunurilor va fi compusa din:
-Badiu Ioan - referent în cadrul Compartimentului Protectie Civila
-Bakos Iuliu - referent de specialitate în cadrul Compartimentului Achizitii Publice,Management de Proiecte
-Menyei Ildiko - referent de specialitate în cadrul Compartimentului UAT

ART. 4 Lucrarile de desfiintare vor fi executate de  S.C.  AUTO STIL S.R.L. Reghin.

ART. 5 Cheltuielile înregistrate de S.C. AUTO STIL S.R.L. Reghin datorate desfiintarii constructiei provizorii si eliberarea terenului vor fi recuperate de la proprietarul acesteia în baza devizului întocmit si a situatiei de lucrari.

ART. 6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se însarcineaza  S.C. AUTO STIL S.R.L. Reghin, comisia de inventariere a bunurilor si Serviciul Public Politie Locala Reghin.

ART. 7 Prezenta dispozitie se comunica la: Institutia Prefectului Judetului Mures, dna.TATÁR VILMA-IRÉN, Compartimentele APL si UAT din cadrul Primariei municipiului Reghin, Politia municipiului Reghin, Serviciul Public Politie Comunitara, S.C. AUTO STIL S.R.L., RAGCL S.A. Reghin, filialele locale ale ELECTRICA S.A. si E-ON GAZ, afisare, publicare pe site-ul Primariei, devenind executorie de la data comunicarii catre persoanele interesate.

PRIMAR                     
Ing. NAGY ANDRÁS

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR
KOSS  GABRIELA