Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 1991

08-06-11 14:08
din 08.06.2011 de aprobare a Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Primăriei Municipiului Reghin precum şi a unităţilor subordonate
ing. Nagy András, primarul municipiului Reghin, judetul Mures;
Având în vedere Referatul de specialitate înregistrat cu nr. 10647/2011 întocmit de Compartimentul Resurse Umane, prin care propune adoptarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale  a personalului contractual din cadrul Primăriei Municipiului Reghin, precum şi a unităţilor subordonate.
În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (4) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, completate cu prevederile art. 42 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
În temeiul art. 68 din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Primăriei Municipiului Reghin şi a unităţilor subordonate, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art. 2. Dispoziţia se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţului Mureş, Compartimentului resurse umane şi va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin publicare pe pagina de internet proprie şi prin afişare la avizierul instituţiei.

Art. 3. De comunicarea prezentei dispoziţii răspunde Compartimentul A.P.L. din cadrul Aparatului de specialitate a primarului Municipiului Reghin.

PRIMAR,
Ing. NAGY  ANDRÁS

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
KOSS GABRIELA
 
 
Download: