Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1422

25-03-11 13:58
Din 25.03.2011 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară

Ing. NAGY ANDRÁS, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:


DISPOZIŢIE


Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 31.03.2011, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Primăriei Municipiului Reghin pe anul 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Primăriei Municipiului Reghin pe anul 2010.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget-Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării în municipiul Reghin a evenimentului intitulat „Ziua Naţională a Tineretului-Reghin 2011” de către Primăria Municipiului Reghin şi Consiliului Local a municipiului Reghin, anual în primul weekend al lunii mai.
     Initiator: Crăciun Adrian –consilier municipal
     Raport: Compartimentul APL
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.


4. Proiect de hotărâre privind prelungirea pentru un an a contractelor de închiriere a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, construite şi date în exploatare prin programele derulate de A.N.L.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică.


5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei suprafeţe de 115.00 mp. teren proprietate privată a municipiului Reghin, din str. Pţa Petru Maior nr.4, jud. Mures, identificat in CF  nr. 5687 Reghin, top 397,398, nr. cad. 1988, către S.C. “SALON CONIPREST”  S.R.L Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism.


6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de S.C. COMPANIA AQUASERV SA TG MUREŞ.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică.


7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei unor bunuri familiale de strictă necesitate,  Lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale,  şi a Criteriilor privind limitele veniturilor potenţiale provenite din valorificarea unor bunuri.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Public de Asistenţă Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică.


8. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Bibliotecii Municipale “Petru Maior-Reghin”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Resurse Umane
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a spatiului cu destinaţia de atelier, depozit şi execuţie lucrări electrice, electronice şi electrotehnice, situat in municipiul Reghin, str. Spitalului, nr. 11, precum si a Documentaţiei pentru elaborarea si prezentarea ofertelor pentru licitaţia publica deschisă în vederea închirierii.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achizitii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură


10. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a imobilului construcţii şi teren „Cămin Cultural Iernuţeni”, proprietate publică a municipiului Reghin, înscris în CF nr. 54221 şi aprobarea Documentaţiei de atribuire.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achiziţii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură


11. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice de dezlipire teren, la adresa administrativă din Reghin, str. Ierbuş nr. 27, identificat cadastral în CF 101 Iernuţeni, număr top. 600/1/2/2/2/2/2/2/2/2/2.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.
     Pr.de hot.Comisia  juridică, urbanism.


12.Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării demersurilor legale de prelungire a contractului de  închiriere dintre Parohia Reformată nr.2  şi Municipiul Reghin, pentru imobilul situat în Reghin, str. Vânătorilor nr.1, în care  funcţionează Grădinita cu program normal nr.4  Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism.


13. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 75/2009 de aprobare a Regulamentului de organizare a traficului greu pe raza municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Poliţia Locală
     Pr.de hot.Comisia juridică, urbanism.


14. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin.
     Raport: Serviciul Poliţia Locală
     Pr.de hot.Comisia  juridică, urbanism.


15. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Reghin la evenimentul cultural organizat de Asociaţia Culturală “Kemény János”, cu ocazia comemorării a 200 de ani de la naşterea folcloristului Kriza János.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.


16. Proiect de hotărâre privind  aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la ADI Aquainvest Mureş.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achiziţii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică.


17. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a Domeniului public din incinta Strandului Municipal Reghin, precum aprobarea  documentaţiei pentru  licitaţia publica de închiriere.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achizitii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură


18. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a spaţiilor clădirii –recepţie – vestiare şi terasă din incinta Strandului Municipal Reghin, precum si aprobarea documentaţiei pentru licitaţia publică  de închiriere.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achizitii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură


19. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu destinaţia de birou evidenţă contribuabili în favoarea Casei Judeţene de Pensii Mureş, situat în municipiul Reghin, strada Petru Maior nr.31, înscris în CF 15246 Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia juridică, urbanism.


20. Informare privind realizarea demersurilor de încheierea a „Cărţii Prieteniei” cu localitatea Poynton (Regatul Unit al Marii Britanii).


21. Raportul primarului municipiului Reghin pentru anul 2010.


22. Diverse


Primar                                       
Ing. Nagy András   


Avizat Pentru Legalitate,      
Secretar,
Gabriela Koss