Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZITIA nr.1378

22-03-11 14:57
din 22.03.2011

Primarul municipiului Reghin, jud. Mures - ing. Nagy András,
Având în vedere Referatul nr. 5632 /21,03,2011 întocmit de Compartimentului juridic din cadrul Municipiului Reghin,
În temeiul art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala - cu modificarile si completarile la zi,


DISPUN:


Art.1. Se numeste d-na Latis Rodica, auditor, pentru efectuarea  auditului financiar-contabil la Asociatia de proprietari  nr.11-Pomilor. În termen de 5 zile de la efectuarea auditului  va întocmi raportul de audit, care va cuprinde concluziile verificărilor financiar-contabile.


Art.2. Auditarea va începe deîndată ce comunicarea prezentei dispozitii catre persoanele nominalizate la art.1 a fost făcută .
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredinteaza persoana  nominalizată la art.1.


Art.3. Prezenta Dispozitie se comunică la: Institutia prefectului judetului Mures, Primarului municipiului Reghin, persoanelor si compartimentelor nominalizate, Afisare, Publicare pe pagina de Intermet a Primariei municipiului Reghin.


PRIMAR,        
ing. Nagy András     

    
Avizat pentru legalitate,
P. SECRETAR,             
Badiu Ovidiu