Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR 2341

19-08-11 13:59
Din 19.08.2011 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă extraordinară
Ing. NAGY ANDRÁS, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.2 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 23.08.2011, orele 14.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Acordului de Pre-Finanţare”, care urmează a se încheia între SC COMPANIA AQUASERV SA, Municipalitatea Tg Mureş, ADI AQUAINVEST Mureş şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în cadrul programului POS Mediu. 
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind mandatarea dlui consilier Farcas Sebastian, ca reprezentant al municipiului Reghin în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC „COMPANIA AQUASERV” SA, Tg Mureş, din data de 24.08.2011
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

PRIMAR                         
Ing.  NAGY ANDRÁS

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
GABRIELA KOSS