Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 2340

19-08-11 13:51
Din 19.08.2011 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
Ing. NAGY ANDRÁS, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 25.08.2011,orele 16.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Primăriei Municipiului Reghin pe trimestrul II  2011
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică,  cultură.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor şi atribuirea loturilor rămase disponibile în B-dul Unirii, f.n., în folosinţă gratuită, conform prevederilor Legii.15/2003republicată şi actualizată.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind autorizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale pe raza municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment Control Comercial
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei „Planul Urbanistic de Detaliu construire Case de Locuit în strada Dedradului” beneficiari Giurgiu Vasile şi Duda Mihai.”
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
     Pr.de hot.Comisia juridică, urbanism.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Planul Urbanistic de Detaliu –Construire Casă de Locuit P+M, în strada Koss Ferenc” beneficiari Kovacs Arpad –Lorant.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
     Pr.de hot.Comisia juridică, urbanism.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a imobilului construcţie şi teren-fostul cinematograf „PATRIA”, situat în municipiul Reghin, P-ţa Petru Maior nr.38 jud. Mureş, aparţinând domeniului Public al municipiului Reghin şi aprobarea Documentaţiei de atribuire
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achiziţii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Reghin cu Proiectul „Centru de Informare Turistică Reghin” la POR 2007-2013, Axa prioritară 5 şi a cofinanţării prin contribuţie de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, a cheltuielilor neeligibile şi a resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului  în condiţiilor rambursării /decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achiziţii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism

8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Centrul de Informare Turistică Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achiziţii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

9. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice de dezlipire teren, la adresa administrivă din Reghin, str. Ierbuş nr.32, identificat cadastral în CF. 101 Iernuţeni, număr top. 600/1/2/2/2/2/2/2/2/2/2.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
     Pr.de hot.Comisia juridică, urbanism.

10. Proiect de hotărâre privind realizarea  demersurilor legale de închiriere către Inspectoratul Poliţiei Judeţene Mureş a spaţiilor aflate în incinta Blocului de locuinţe cu 120 apartamente, minim 1500 spaţii comerciale şi minim 45 de garaje, situat în municipiul Reghin, B-dul Unirii nr. 57, Jud Mures, cu destinaţia de sediu al Poliţiei Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achiziţii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

11. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedintă pe lunile  SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul de lucru al Consiliului Local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

12. Evaluarea activităţii Poliţiei Reghin pe primele 6 luni ale anului 2011.

13. Diverse-Informare cu privire la neactualizarea listei bunurilor date în concesiune şi procesul verbal de predare –preluare la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 22/202.662/05.03.2010 de către municipiul Reghin.            

Primar                  
Ing. NAGY ANDRÁS

Avizat Pentru Legalitate,
Secretar,
GABRIELA KOSS