Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.2268

01-08-11 14:08
Din 01.08.2011 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă extraordinară
Ing. NAGY ANDRÁS, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.2 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 04.08.2011, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării si completării următoarelor Hotărâri  ale Consiliului Local al Municipiului Reghin:
     1. Articolul 3 din H.C.L. Reghin  nr. 137/08.10 2009  privind modificarea si completarea HCL 111/18.12 2008;
     2. Anexa 1 la H.C.L.Reghin nr. 83/29.07 2010 – Caiet de Sarcini, privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a apartamentelor si spatiilor comerciale din blocul cu 120 apartamente, minim 1500 mp. spatii comerciale si minim 45 de garaje situate in Reghin, cartierul Unirii nr. 57, jud. Mures.
     3. Completarea H.C.L. Reghin nr. 111/18.12 2008.
          Initiator: Primarul Municipiului Reghin
          Raport: Compartimentul Juridic şi Serviciul Impozite şi taxe
          Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultura

PRIMAR                                         
Ing.  NAGY ANDRÁS 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
p. SECRETAR,              
OVIDIU BADIU