Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.2187

12-07-11 14:22
Din 12.07.2011 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă extraordinară
Ing. NAGY ANDRÁS, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.2 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 14.07.2011, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Reghin cu Proiectul
„Piste pentru biciclişti în municipiul Reghin” la Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achiziţii publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.36/28.02.2011 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile in vederea realizării unor obiective de investitii de interes local.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achiziţii publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

PRIMAR                                         
Ing.  NAGY ANDRÁS

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
GABRIELA KOSS