Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 2121

24-06-11 09:45
Din 24.06.2011 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
Ing. NAGY ANDRÁS, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 30.06.2011, orele 14.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Primăriei Municipiului Reghin pe anul 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, construite din fondurile ANL.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul APL
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

3. Proiect de hotărâre privind mandatarea dlui consilier Fărcaş Sebastian, ca reprezentant al municipiului Reghin în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. „COMPANIA AQUASERV” S.A. TG MUREŞ, din data de 19.07.2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică.

4. Proiect de hotărâre privind mandatarea dlui consilier Fărcaş Sebastian, ca reprezentant al municipiului Reghin în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. „COMPANIA AQUASERV” S.A. TG MUREŞ, din data de 19.07.2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru lucrarea „Construire Case de locuit în regim P, P+M ORI P+1” Reghin, str. Argeşului F.N., beneficiari, Timaru Florin şi Sorina, Moldovan Alin şi Ramona Eftene Sorin şi Carmen Gabriela, Sattler Gheorghe şi Elena.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Biroul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism.

6. Proiect de hotărâre privind propunerea de diminuare a izlazului comunal şi trecerea la dispoziţia comisiei locale de fond funciar a unei suprafeţei de 7,56 ha teren, trupul de păşune Mociar.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Biroul Cadastru şi Fond Funciar
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Biroul Cadastru şi Fond Funciar
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

8. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile IULIE-AUGUST 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul de lucru al Consiliului Local.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

9. Diverse.

Primar                                       
Ing. Nagy András   

Avizat Pentru Legalitate,  
Secretar,
Gabriela Koss