Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 3055

09-12-11 09:39
Din 09.12.2011 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
Ing. NAGY ANDRÁS, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 15.12.2011,orele 16.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Primăriei Municipiului Reghin pe anul 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Impozite şi Taxe Locale
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

3. Proiect de hotărâre privind mandatarea domnului Farcas Sebastian ca reprezentant al municipiului Reghin în Adunarea Generala a Actionarilor SC COMPANIA AQUASERV SA TG MURES, din data de 20.12.2011 orele 14.00.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pentru terenurile aparţinând domeniului public, pe care se află construcţii, cu caracter provizoriu: garaje, chioşcuri comerciale sau de prestări servicii, terase în municipiul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Urbanism
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii directe a unui teren în suprafaţă de 35 mp. către Kovács Elida Babi şi Kovács Árpád pentru extinderea construcţiei existente, prin edificarea unei scări de acces la mansardă
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Urbanism
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi în solutionarea cererilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul APL
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7. Proiect de hotărâre privind acordarea pe anul 2012 de gratuităţi pe mijloacele de transport în comun, precum şi stabilirea cuantumului gratuităţii pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii asistenţi personali ai acestora din municipiul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Public de Asistenţă Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii cu 12 luni a   Convenţiei de parteneriat încheiată între Primăria municipiului Reghin şi Asociaţia Caritas Alba Iulia pentru  Centrul de Zi  de Dezvoltare şi Educare Timpurie Reghin şi acordarea de la bugetul local pentru anul 2012, a sumelor necesare  salarizării unui angajat, plata cheltuielilor curente şi de întreţinere, a materialelor didactice şi  amenajare sală
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Public de Asistenţă Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea cu 12 luni a Convenţiei de parteneriat dintre Primăria  municipiului Reghin şi ASOCIAŢIA FILANTROPIA ORTODOXĂ  ALBA IULIA -Filiala Reghin “AŞEZĂMÂNTUL SOCIAL  CASA DE TIP FAMILIAL  MARIA I” şi acordarea de la bugetul local, pentru anul 2012,  a sumelor necesare  salarizării unui număr de 3 angajaţi 
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Public de Asistenţă Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură   

10. Proiect de hotărâre privind   prelungirea cu 12 luni a Convenţiei de parteneriat dintre Primăria  municipiului Reghin şi Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia -Asociaţia Filantropia Ortodoxă  Alba Iulia -Filiala Reghin “AŞEZĂMÂNTUL SOCIAL  CENTRUL DE ZI   MARIA II” şi acordarea de la bugetul local, pentru anul 2012, a sumelor necesare  salarizării unui număr de 3 angajaţi  şi plata cheltuielilor de hrană pentru 12 copii
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Public de Asistenţă Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură

11.Proiect de hotărâre privind prelungirea cu 12 luni a Convenţiei de parteneriat  dintre Primăria  municipiului Reghin şi  Arhiepiscopia  Alba Iulia – Asociaţia   Filantropia  Ortodoxă  Alba Iulia – filiala Reghin - “ Centrul Comunitar pentru vârstnici  SF.ANDREI”, Direcţia pentru Dialog Familie şi Solidaritate Socială Mureş  - şi acordarea de la bugetul local, pentru anul 2012, a sumelor necesare plăţii cheltuielilor curente  de întreţinere şi gospodăreşti a imobilului şi  salarizării unui număr de 3 angajaţi.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Public de Asistenţă Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură

12. Proiect de hotărâre privind modificarea începând cu anul 2012, a  numărului de personal   de la 3 asistenţi medicali la 2 asistenţi medicali şi prelungirea cu 12 luni a Convenţiei de parteneriat  dintre Primăria  municipiului Reghin şi ASOCIAŢIA CARITAS -Filiala  Reghin “SERVICIUL  DE ÎNGRIJIRE MEDICALĂ ŞI ASISTENŢĂ  SOCIALĂ LA DOMICILIU” precum şi acordarea de la bugetul local, pentru anul 2012, a sumelor necesare plăţii cheltuielilor curente, de întreţinere şi  salarizării unui număr de 2 angajaţi 
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Public de Asistenţă Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură 

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea cu 12 luni a   Convenţiei de parteneriat   încheiată  între   Consiliul Judeţean Mureş – DGASPC Mureş -, Primăria municipiului Reghin şi  Episcopia Reformată a Ardealului Cluj Napoca -  pentru  Serviciul  Centru de zi Casa DIO şi acordarea de la bugetul local pentru anul 2012, a sumelor necesare salarizării unui număr de 4 angajaţi, a cheltuielilor de hrană şi a cheltuielilor materiale.     
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Public de Asistenţă Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură 

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea cu 12 luni a Convenţiei de colaborare dintre Primăria  municipiului Reghin şi FUNDAŢIA DIAKONIA -Filiala  Reghin “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE MEDICALĂ ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ LA DOMICILIU” şi asigurarea cofinanţării pentru anul 2012 de la bugetul local al Centrului de Îngrijire Medicală şi Asistenţă Socială la Domiciliu Reghin
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Public de Asistenţă Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.

15. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile Ianuarie-Februarie-2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul de lucru al Consiliului Local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

16. Informări:
     a). Adresa Primăriei oraşului Ungheni înregistrată la institutia noastră sub nr. 19.496 /30.11.2011.
     b). Adresa nr. 19.302/25.11.2011 depusă de către domnul Cioloca Ioan, domiciliat în Reghin, str. Toamnei, nr.6 referitor taxă de autorizaţie de funcţionare.
     c). Adresa Societăţii OSTRA SOLAR SRL înregistrată la institutia noastră sub nr. 19.170/23.11.2011.

17. Diverse

Primar     
Ing. NAGY ANDRÁS  

Avizat Pentru Legalitate,
Secretar,
GABRIELA KOSS