Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR 2406

09-09-11 09:56
Din 09.09.2011 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă extraordinară
Ing. NAGY ANDRÁS, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.2 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 15.09.2011, orele 16.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Primăriei Municipiului Reghin pe anul 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea „Acordului de Pre-Finanţare”, care urmează a se încheia între SC COMPANIA AQUASERV SA, Municipalitatea Tg Mureş, ADI AQUAINVEST Mureş şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în cadrul programului POS Mediu. 
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei delegaţiei Municipiului Reghin ce se va deplasa în localitatea Bátonyterenye-Ungaria în perioada 23-24 septembrie 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Relaţii Internaţionale
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

PRIMAR                                
Ing.  NAGY ANDRÁS  

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,   
SECRETAR,
GABRIELA KOSS