Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 758

12-04-12 12:53
DIN 11.04.2012 privind delimitarea si numerotarea secţiilor de votare din cadrul mun. Reghin
ing.NAGY ANDRÁS, primarul municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Având în vedere referatul Compartimentului Administraţie Publică locală, înregistrat sub nr.5926 din 11.04.2012  - prin care propune delimitarea si numerotarea secţiilor de votare în municipiul Reghin;
Văzând prevederile art. 13 alin.1. lit.a  si art.15 din Legea nr.67/2004- pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, HG nr.  140/2012-privind stabilirea datei de desfăşurare a alegerilor  pentru autorităţile administraţiei publice locale  din anul 2012 ; HG 141/2012-privind aprobarea Programului  calendaristic  pentru realizarea activităţilor  referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din 2012, precum şi Ordinul Prefectului jud.Mures nr. 127/2012-privind numerotarea circumscripţiilor electorale  din judeţul Mureş,
In baza art.63 alin.2. combinat cu art.68 din Legea 215/2001-privind administraţia publică locală-republicată şi actualizată;

DISPUN:

Art.1.-Se delimitează secţiile de votare din cadrul  mun. Reghin, judeţul Mureş, pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.2.-Prezenta dispoziţie se comunică la: -Instituţia Prefectului jud.Mureş; - Primarului mun.Reghin, -Afişare la secţiile de votare; -Mass-media, site-ul primăriei.

PRIMAR,
ing. NAGY ANDRÁS 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
GABRIELA KOSS

Download: