Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.257

21-02-12 12:16
Din 21.02.2012 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă extraordinară
Ing. NAGY ANDRÁS, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.2 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 28.02.2012, orele 16.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei hotărâri cuprinzând Lista de utilaje independente şi lucrărilor de investiţii din domeniul public al Municipiului Reghin propuse a se realiza în anul 2012 din sursele proprii ale SC COMPANIA AQUASERV SA TG MURES.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achiziţii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism.

2. Proiect de hotărâre privind numirea a doi membrii reprezentanţi ai Municipiului Reghin în Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice a lucrării de amenajare a zonei situate în Reghin, la intersecţia străzii Duzilor cu strada Iernuţeni, în lungul canalului Morii.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia juridică, urbanism

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Raportului de evaluare nr.2852/2012 a proprietăţii imobiliare – spaţiu comercial situat în Reghin, str.Duzilor, f.n., jud.Mureş, aparţinând SC Cipovi SRL Reghin”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia juridică, urbanism

4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.41/2011, privind prelungirea cu un an a contractelor de închiriere a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, construite şi date în exploatare prin programele derulate de ANL.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia juridică, urbanism

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii  contractelor de închiriere pe domeniul public până la data de 31.03.2012 pentru construcţiile demontabile-garaje situate în cartierul Iernuţeni, zona Canalului Morii, de la numărul 1-147 inclusiv, precum şi eliberarea terenului domeniu public până la data de 30.04.2012 pentru realizarea investiţiei „Piste pentru biciclete în municipiul Reghin”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Urbanism
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza municipiului Reghin pentru anul şcolar 2012-2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Relaţii Internaţionale.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Consiliul Local al Municipiului Reghin şi Asociaţia Mărţişorul Reghin în vederea depunerii proiectului „Grădiniţa Verde”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achiziţii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică,cultură.

Primar                          
Ing. NAGY ANDRÁS

Avizat Pentru Legalitate,
Secretar,
GABRIELA KOSS