Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.34

11-01-12 15:31
Din 11.01.2012 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă extraordinară
Ing. NAGY ANDRÁS, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.2 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 13.01.2012, orele 14.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI
 
1. Proiect de hotărâre privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2011, în sumă de 186.079,39 lei de la secţiunea de dezvoltare din excedentul bugetar al anului 2010.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget-Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

Primar                                        
Ing. NAGY ANDRÁS 

Avizat Pentru Legalitate,
Secretar,
GABRIELA KOSS