Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.2620

06-12-12 11:53
Din 06.12.2012 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 13.12.2012, orele 14.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Primăriei Municipiului Reghin pe anul 2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Impozite şi Taxe Locale 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Şcoala Gimnazială ”Augustin Maior” a unui apartament cu destinaţia locuinţă de serviciu din blocul situat în Reghin, b-dul Unirii, nr.57, jud. Mureş.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul juridic, APL
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune prevăzută de art.4 (8) din Legea nr. 422/2001, asupra imobilului ap.1, corpA şi teren aferent din Reghin str. P-ta Petru Maior Nr.5, înscris sub B30 şi B31 în CF nr. 5414/5 a localităţii Reghin, nr. ordine A+1, nr.top (cad.) 399 şi 400.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul juridic, APL
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Actului adiţional” de modificare şi completare a Protocolului încheiat între Municipiul Reghin şi Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple, aprobat prin HCL nr. 70/2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul juridic, APL
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică.

6. Proiect de hotărâre privind acordarea de gratuităţi pe mijloacele de transport în comun, precum şi stabilirea cuantumului gratuităţii pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii asistenţi personali ai acestora din municipiul Reghin
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Public de Asistenţă Socială.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Reghin în calitate de coorganizator împreună cu Asociaţia Culturală TITÁNZENE din Reghin la „Concertul de Crăciun 2012”, organizat la Casa de Cultură a Tineretului „George Enescu” din Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul juridic, APL
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.73 din Regulamentul de autorizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza municipiului Reghin, aprobat prin HCL nr. 44/28.03.2012.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Serviciul juridic, APL
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.

9. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile Ianuarie-Februarie 2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul de lucru al Consiliului Local.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

10. Diverse

Primar                                                                             
MARIA PRECUP

Avizat Pentru Legalitate,
Secretar,
BOTA MIRELA MINODORA