Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.2404

20-11-12 15:47
Din 20.11.2012 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă extraordinară
Ec. PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.2 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 23.11.2012, orele 13.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Primăriei Municipiului Reghin pe anul 2012, conform OUG nr.61/2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

Primar                                                  
MARIA PRECUP

Avizat Pentru Legalitate,
Secretar,
BOTA MIRELA MINODORA