Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.2362

01-11-12 13:32
DIN 01.11.2012 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Având în vedere referatul întocmit de către Compartimentul Administraţie Publică Locală înregistrat sub nr.16011/31.10.2012 privind stabilirea locurilor  speciale de afişaj electoral in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor parlamentare din data de 09.12.2012;
Văzând prevederile art.39, art.50 lit.f si g, art.51 din  Legea nr.35/2008-pentru alegerea  Camerei Deputaţilor  şi a Senatului- cu modificarile si completarile ulterioare,  
In baza art.63 alin.1. lit.a. şi alin.2. combinat cu art.68 alin.1. din Legea 215/2001-privind administraţia publică locală-republicată; 

DISPUN:

Art.1.-Se stabilesc locurile  speciale de afişaj electoral   pentru propaganda electorală  in vederea organizării si desfăşurării alegerilor parlamentare din data de 09.12.2012, dupa cum urmeaza:
a)Parcul Central din faţa Primăriei – un panou
b)Intrare in Pţa Mare – un panou
c)Intrare în Parcul Tineretului - un panou
d)Cart.Apalina (in faţa Scolii gen.nr.4) - un panou
e)Intersecţia  str.Pandurilor cu str.Vânătorilor - un panou
f)Intersecţia  str.P.Grigorescu cu str.M.Viteazul - un panou
g)Intersecţia str.Oltului cu str.Gurghiului – un panou
h)Intersecţia str.Argeşului cu str.Gurghiului - un panou
i)Cart.Iernuteni langa bl.38 - un panou
j)cart.Rodnei (locul fostei pieţe) - un panou
k)cart.Libertăţii langă Catedrala Greco-catolica (zona verde) - un panou
l)str.Ierbuş (langa staţia de transformare) - un panou
m)cart.Făgăraşului lângă ieşirea pietonală spre str.Iernuteni – un panou
n)str.Câmpului – un panou
o)Bdul Unirii (langa fostul mag.Profi)  - doua panouri
p)cart.Gării – un panou
q)str.Garii – un panou
r)Intrare in Piata Mică – un panou

Art.2- Utilizarea  locurilor  speciale  pentru  afisajul   electoral stabilite la art.1  este  permisa numai pentru partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, candidaţii independenţi care participă la alegeri.

Art.3.- Este interzisă utilizarea de către partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidatul independent a locurilor speciale pentru afişaj electoral astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori alt candidat independent.

Art.4 –  Aplicarea afişelor de propagandă electorala in alte locuri decat cele stabilite la art.1  este permisă numai cu acordul  proprietarilor sau, dupa caz, al detinatorilor.

Art.5.- Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale care participă la alegeri ori candidat independent poate aplica un singur afiş electoral si doar in cazul deteriorarii acestuia se poate proceda la lipirea unuia nou.

Art.6. Sunt interzise afişele electorale  care combina culorile intr-o succesiune care reproduce drapelul Romaniei sau al altui stat.

Art.7.-Distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau in orice alt mod a  afişelor ori anunturilor de propagandă electorala, constituie contraventie  şi se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 – 2.500 lei.

Art.8.- Se imputerniceste Serviciul Public Politia Locala să asigure integritatea panourilor şi afişelor electorale amplasate legal, precum şi respectarea prevederilor prezentei dispoziţii.

Art.9.- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se insărcineaza Serviciul Public Politia Locala, Sectia drumuri poduri si trotuare şi Compartimentul Administratie Publica Locala.

Art.10.-Prezenta dispoziţie se comunică la: -Instituţia Prefectului jud.Mureş; - Primarului mun.Reghin, -Poliţiei mun.Reghin, -Jandarmeriei mun.Reghin, Serviciului public Poliţia Locala, Secţiei drumuri, poduri şi tortuare, Secţiei sere şi zone verzi, Compartimentul Administraţie Publică Locală, Afişare; -Mass-media.

PRIMAR,
PRECUP MARIA    

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
BOTA MIRELA MINODORA