Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 1395

13-07-12 09:09
din 13.07.2012
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Vazand referatul de specialitate al Compartimentului Administratie publică locală, inregistrat sub nr.10933/13.07.2012;
In conformitate cu prevederile Legii nr.119/1996 modificată şi completată, referitoare la actele de stare civilă şi a Legii nr.215/2001-republicată şi actualizată, privind administratia publică locală;
In baza   art.63 (1) lit.a. combinat cu art.68  din Legea 215/2001-privind administraţia publică locală-republicată şi actualizată,

DISPUNE:

Art.1.-Pe data prezentei se completează art.1 din Dispozitia nr. 1388/04.07.2012 prin includerea d-lui GLIGA DANIEL-viceprimarul municipiului Reghin pentru a fi  degat să îndeplinească atributii de ofiţer de stare civilă în cadrul Primăriei municipiului Reghin ;

Art.2.-Restul prevederilor Dispozitiilor nr. 1388/04.07.2012 rămân neschimbate

Art.3.-Prezenta dispoziţie se comunică la: -Instituţia Prefectului jud.Mureş; - Primarul mun.Reghin, -persoanelor nominalizate la art.1, Compartimentul Stare civila,  Consiliul Judeţean Mureş-Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor,  afişare, site-ul primariei, mass-media.

PRIMAR,
PRECUP MARIA  
      
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
KOSS GABRIELA