Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 1388

04-07-12 09:07
din 04.07.2012
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Vazand referatul de specialitate al Compartimentului Administratie publică locală, inregistrat sub nr.10287/03.07.2012;
In conformitate cu prevederile Legii nr.119/1996 modificată şi completată, referitoare la actele de stare civilă şi a Legii nr.215/2001-republicată şi actualizată, privind administratia publică locală;
In baza   art.63 (1) lit.a. combinat cu art.68  din Legea 215/2001-privind administraţia publică locală-republicată şi actualizată,

DISPUNE:

Art.1.-Pe data prezentei se delegă a  indeplini atributii de ofiţer de stare civilă în cadrul Primăriei municipiului Reghin, urmatoarele persoane :
     PRECUP MARIA-primarul mun.Reghin
     KOSS GABRIELA-secretarul mun.Reghin
     BRANEA OLGA-consilier Comp.stare civila
     CENGHER EUGENIA-consilier Comp.stare civila
     HORVATH EVA KATALIN-consilier Comp.Consiliu local 

Art.2.-Drepturile şi obligatiile celor delegaţi pentru indeplinirea atribuţiilor de ofiter de stare civilă sunt cele cuprinse în Codul familiei, Legea 119/1996-modificată şi completată şi Legea nr.215/2001-republicată şi actualizată.

Art.3.-Pe data prezentei  se abrogă orice alte dispoziţii contrare.

Art.4.-Prezenta dispoziţie se comunică la: -Instituţia Prefectului jud.Mureş; - Primarul mun.Reghin, -persoanelor nominalizate la art.1, Compartimentul Stare civila,  Consiliul Judeţean Mureş-Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor,  afişare, site-ul primariei, mass-media.

PRIMAR,
PRECUP MARIA  
    
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
KOSS GABRIELA