Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 648

03-04-13 10:55
Din 03.04.2013 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 08.04.2013, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2013 a excedentului total rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget –Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de exerciţiu al bugetului de venituri şi cheltuieli al Primăriei Municipiului Reghin pentru trimestrul IV.- anul 2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget –Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 a HCL nr.31/27.02.2013 privind modificarea anexei nr.1 a HCL nr.11/30.01.2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achiziţii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Municipiului Reghin pe anul 2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget –Contabilitate 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 14.000 lei, către Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” din Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.100 lei, către Clubul Sportiv „David” din Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.000 lei, către Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă  nr.3 Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Comunei Bichiş la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării nominale a unui număr de 18 apartamente din Blocul de locuinţe sociale situat în Reghin, str.Salcâmilor, nr.1, pentru persoanele cuprinse în Lista de priorităţi aprobată prin H.C.L.nr.38/25.03.2013 - cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2013 o locuinţă socială.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Public de Asistenţă Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru închirierea terenurilor aferente garajelor construite din fondurile cetăţenilor, garaje amplasate pe domeniul public al Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism.

11.Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din HCL nr.13/26.07.2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment APL
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură

12.Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.14/26.07.2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment APL
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei delegaţiei Municipiului Reghin ce se va deplasa în localitatea Érd-Ungaria.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment APL
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a imobilului  -casă şi teren, din Reghin, str. Castelului nr. 16, jud. Mureş.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică,  urbanism, cultură.

15. Proiect de hotărâre cu privire la acordul Consiliului Local al Municipiului Reghin pentru lucrarea „Modernizare PTZ 6 Reghin cu schimbare de amplasament-strada Măcieşului proprietatea publică a Municipiului Reghin”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism

15.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile MAI-IUNIE 2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul de lucru al Consiliului Local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

16. Diverse.

Primar    
MARIA PRECUP

Avizat Pentru Legalitate,
Secretar,
BOTA MIRELA MINODORA