Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 81

25-01-13 14:57
Din 25.01.2013 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 30.01.2013, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.3/11.01.2013  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Impozite şi Taxe
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

2. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Reghin a imobilului –teren-în suprafaţă de 205 mp. situat în Reghin, str. Castelului FN, identificat în CF nr. 56372 Reghin, nr.Top 52/1/a/1, 53/1/a/a, 52/2/a/1, 53/2/a/1.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

3. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Reghin în calitate de coorganizator al evenimentului GALA SPORTULUI REGHINEAN-Ediţia a III-a, la sediul Casei de Cultură dr. Eugen Nicoară din Reghin, în data de 16.02.2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2013 pentru beneficiarii venitului minim garantat.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Public de Asistenţă Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi a chiriaşilor evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Public de Asistenţă Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării numărului de locuri şi a alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii Cantinei de ajutor social Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Public de Asistenţă Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.

7. Proiect de hotărâre privind alipirea terenurilor înscrise în CF 56140 Reghin şi CF 56141 Reghin pe care sunt edificate imobilele Sala de Sport şi Ştrandul, situate în Parcul Tineretului nr.3.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Urbanism
     Pr.de hot.Comisia juridică, urbanism.

8. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 a HCL nr.87/28.11.2012 privind modificarea anexei nr.1 din HCL nr.28/30.08.2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achiziţii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

9. Proiect de hotărâre privind mandatarea dlui Pădurean Mihai, ca reprezentant al municipiului Reghin în Adunarea generală ordinară  a acţionarilor SC Compania Aquaserv SA Tg. Mures, din data de 12 februarie 2013
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul de lucru al Consiliului Local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

10. Proiect de hotărâre privind diminuarea suprafeţelor imobilelor înscrise în Cartea Funciara sub numele cadastrale 55848, 55940, 56032, 55864, 55971 şi 55898, a localităţii Reghin, teren identificat în Păşunea „Beng” proprietar municiul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Birou Cadastru şi Registru Agricol
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Biroul Resurse Umane şi Compartimentul A.PL.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

12. Proiect de hotărâre privind  acordarea de subvenţii de la bugetul local al municipiului Reghin, pentru anul 2013 în baza Legii nr. 34/1998 pentru asociaţiile şi fundaţiile  române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în municipiul Reghin şi aprobarea încheierii de Convenţii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Public de Asistenţă Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării furnizării serviciului de producere şi distribuţie a energiei termice în municipiul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de asociere nr.6.023/2009 dintre municipiul Reghin şi Asociaţia „Fanfara Municipiului Reghin”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic şi Serviciul Buget-Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii pentru anul 2013 a Contractului de asociere nr. 3.126/2008 dintre municipiul Reghin şi Fundaţia „Fiducia” şi stabilirea sumelor ce vor fi alocate fundaţiei.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic şi Serviciul Buget-Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe baza Listei de priorităţi aprobată prin HCL, a unui număr de 11 apartamente din blocul situat în municipiul Reghin, str. Salcâmilor, chiriaşilor evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Public de Asistenţă Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii pentru anul 2013 a Convenţiei de asociere nr. 18/2012 dintre Municipiul Reghin şi Asociaţia Sportivă “Viitorul” Reghin şi stabilirea sumelor ce vor fi alocate asociaţiei.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.

18. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Mureş a unui apartament cu destinaţia locuinţă de serviciu din blocul situat în Reghin, b-dul Unirii, nr. 57,  jud. Mureş.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

19. Proiect de hotărâre privind stabilirea cantităţii de carburant ce urmează a fi alocată în anul 2013, în baza Convenţiei de Cooperare din cadrul Proiectului “Poliţie –Autorităţi Locale, Servicii Publice de Parteneriat” încheiat între Inspectoratul Judeţean de Poliţie Mureş şi Municipiul Reghin, pentru anul 2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Convenţiei de parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului Reghin şi –M.A.I., Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “HOREA” Tg- Mureş şi stabilirea sumelor ce vor fi alocate în cadul parteneriatului.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică.

21. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr. 139/26.10.2006, precum şi modificarea art.1 din HCL 45/30.08.2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Birou Cadastru şi Registru Agricol
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea/respingerea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 22/2002.662/05.03.2010, respectiv art.36 şi Anexa Politica Tarifară-ian.2011 la contract.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

23. Bilanţul activităţii Serviciului de Poliţie Locală în anul 2012.

24.Raport al Serviciului Public de Asistenţă Socială privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate în municipiul Reghin în perioada iulie 2012-decembrie 2012.
25. Diverse.

PRIMAR            
PRECUP  MARIA 

Avizat Pentru Legalitate,
SECRETAR,
BOTA MIRELA MINODORA