Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.4

07-01-13 08:30
Din 07.01.2013 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă extraordinară
Ec. PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.2 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 09.01.2013, orele 14.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2012 in suma de 71.393,08 RON de la Sectiunea de dezvoltare din excedentul bugetar al anului 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

2. Proiect de hotărâre privind impozitele si taxele locale pentru anul 2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Impozite si taxe locale
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

PRIMAR,   
MARIA PRECUP 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR,
BOTA MIRELA MINODORA