Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.2413

22-11-12 10:19
din 22.11.2012 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 28.11.2012, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Primăriei Municipiului Reghin pe anul 2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Primăriei Municipiului Reghin pentru trim. III anul 2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului organizat în vederea încredinţării managementului Casei de Cultură a Tineretului „G. Enescu” Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Biroul Resurse Umane, Salarizare
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfăşurării în perioada 01.12.2012-06.01.2013 în Municipiul Reghin a „TÂRGULUI DE IARNĂ” în zona centrală P-ţa Petru Maior.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment Achiziţii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 din HCL nr.28/30.08.2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment Achiziţii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pentru terenurile aparţinând domeniului public, pe care se află construcţii cu caracter provizoriu: garaje, chioşcuri comercile sau de prestări servicii, căi de acces în Municipiul Reghin.  
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Urbanism Şi Amenajarea Teritoriului
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Reghin   a imobilului –teren-  în suprafaţă de 235 mp. situat în Reghin, str. Pomilor FN, identificat în CF nr. 53.247 Reghin, cad. 2433 Top 1902, 12/1.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism.

8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.1  şi art.2, lit. d)  din HCL nr. 76/31.10.2012, precum şi darea în administrare a unor apartamente cu destinaţia locuinţă de serviciu din blocul situat în Reghin, b-dul Unirii nr.57.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de reprezentare a instituţiei în justiţie, în litigiul ce formează obiectul dosarului nr. 3366/102/2010 aflat pe rolul Curţii de Apel Târgu Mures cu termen la 14.12.2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment juridic
     Pr.de hot.Comisia juridică.

10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Reghin în domeniul privat al Municipiului Reghin a unor construcţii din imobilul „Staţia de Epurare”, situat în Reghin strada Castanilor F.N. , în vederea demolării acestora.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Urbanism Şi Amenajarea Teritoriului
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism.

11. Diverse.   

Primar         
MARIA PRECUP

Avizat Pentru Legalitate,
Secretar,
BOTA MIRELA MINODORA