Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 576

21-02-14 13:26
din 21.02.2014 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 25.02.2014, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, a mandatului de consilier local a domnului BRANEA GHEORGHE LUCIAN, din partea USL, datorită situatiei de incompatibilitate.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul de lucru C.L.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local municipal, a doamnei LUCA DANIELA, următorul supleant înscris pe lista de candidaţi din partea  USL.
    Initiator: Primarul Municipiului Reghin
    Raport:  Compartimentul de lucru C.L.
    Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al Primăriei mun.Reghin pentru trimestrul IV anul 2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul buget contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4. Proiect de hotărâre privind  rectificarea  Bugetului General al  Municipiului Reghin pe anul 2014.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Organigramei, a Statelor de Functii ale Aparatului de specialitate al primarului, precum și ale instituțiilor și serviciilor subordonate Consiliului Local Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Biroul Resurse Umane salarizare
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

6. Proiect de hotărâre privind   punerea la dispoziție a suprafeței de 40 mp teren proprietate publică a Municipiului Reghin, situat în incinta Spitalului Municipal „dr.Eugen Nicoara”,in vederea implementării proiectului "Neutralizarea deșeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească".
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achizitii Publice, Management Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7. Proiect de hotărâre  pivind actualizarea indicatorilor fizici aferenti proiectului  „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș”, din cadrul POS MEDIU.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul achizitii publice, Management proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Listei de priorități în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate inchirierii.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Asistență Publica
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea privind  darea în administrare către Școala Gimnazială ”Alexandru Ceușianu” Reghin  a apartamentului nr.68, cu destinația locuință de serviciu, situat în blocul din Reghin, b-dul Unirii, nr.57, jud.Mureș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

10. Proiect de hotărâre  privind schimbarea destinației din locuință de serviciu în locuință a apartamentului nr. 116 din imobilul - bloc de locuințe - situat în Reghin, str. Unirii, nr.57, jud. Mureș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

11. Proiect de hotărâre privind   aprobarea aderării unor unități administrativ teritoriale la  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

12. Proiect de hotărâre privind  modificarea art.1 din HCL nr.72/29.09.2008
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

13. Proiect de hotărâre privind   aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al mun.Reghin, pentru activitati nonprofit de interes local.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

14. Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Reghin în Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare nerambursabilă alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activități nonprofit de interes local.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

15. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Reghin a unui corp de clădire din imobilul  „Sediul Primăriei și Consiliului local” situate in Reghin, Piața Petru Maior nr.41, in vederea demolarii acestuia.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

16. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri aferente „Stației de Epurare” din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reghin în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, după caz.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

17.Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Reghin a imobilului teren aferent centralei Termice in suprafata de 275 mp. situat in municipiul Reghin, str.M.Viteazul, FN.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

18. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Reghin a unor constructii din imobilul situat in municipiul Reghin, str.Republicii nr.1A.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii directe a terenului în suprafață de 93,9 mp.,  în vederea extinderii construcției – casă de locuit, situată în mun.Reghin, str.Câmpului nr.57/B..
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

20. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului teren în suprafață de 405 mp., situat in municipiul Reghin, str.Republicii nr.1A.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

21. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului teren în suprafață de 2322 mp., situat in municipiul Reghin, str.Libertății F.N.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

22. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului teren în suprafață de 191 mp., situat in municipiul Reghin, str.Izvorului F.N.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD construire două locuinte colective P+2E+M, pe amplasamentul situat în Reghin, strada Susenii Noi nr.39.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

24.  Proiect de hotărâre privind  alegerea președintelui de ședință pe lunile MARTIE-APRILIE 2014.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul de lucru C.L.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

25. Bilanțul activității Serviciului de poliție locală in anul 2013.

26. Diverse. 

PRIMAR,   
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA