Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.246

24-01-14 10:32
din 24.01.2014 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 30.01.2014, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind  utilizarea in anul 2014 a excedentului total rezultat  la incheierea exercitiului bugetar al anului 2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Bugetului General al  Municipiului Reghin pe anul 2014.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport:  Serviciul buget-contabilitate
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii termenului Conventiei de asociere nr.4196/11.03.2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii  Conventiei de parteneriat dintre Consiliul Local al municipiului Reghin si M.A.I. Inspectoratul pentru Situații de urgență „HOREA” al județului  Mureș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic+Serviciul buget contabilitate
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  prelungirii  Conventiei  de Cooperare nr.2516/2012 din cadrul Proiectului POLITIE-AUTORITATI LOCALE, SERVICII PUBLICE DE PARTENERIAT incheiat intre Inspectoratul Judetean de Politie Mures si Municipiul Reghin pe anul 2014.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic+Serviciul buget contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii contractului de asociere nr.6023/2009 dintre municipiul Reghin și Asociația Fanfara Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic+Serviciul buget contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii pentru anul 2014 a Contractului de asociere nr.3126/2008 dintre Municipiul Reghin si Fundatia FIDUCIA si stabilirea sumelor ce vor fi alocate fundatiei.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic+Serviciul buget contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

8. Proiect de hotărâre privind  acordarea de subventii de la bugetul local al municipiului Reghin, pentru anul 2014, in baza Legii nr.34/1998 pentru asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala in mun. Reghin si aprobarea incheierii de Conventii pentru acordarea de servicii de asistenta sociala.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul de Asistență Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

9. Proiect de hotărâre privind  mandatarea Presedintelui Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Aqua Invest Mureș dl.Ciprian Dobre sa semneze actele in numele și pe seama Municipiului Reghin Actul Aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă cu SC Compania Aquaserv Tg./Mureș nr.22/202.662/05.03.2010, conform prevederilor HCL Reghin nr.136/24.09.20013
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentatiei cadastrale de dezlipire teren, identificat in CF 57704 REGHIN, numar cadastral 57704.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serv.Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Administrarea Domeniului Public
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare imobil teren intravilan inscris in CF 56016 REGHIN în 5 loturi.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serv.Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Administrarea Domeniului Public
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

12. Proiect de hotărâre privind  documentatia cadastrală  pentru primă înscriere imobil, la adresa administrativă din Reghin str.Mihai Viteazul nr.15, identificat cadastral în CF 5687/a REGHIN, numar top 918, 919.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serv.Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Administrarea Domeniului Public
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

13. Proiect de hotărâre privind insușirea documentației de prima înscriere teren, la adresa administrativă din Reghin, str. Libertății nr.f.n., identificat cadastral in CF 50730 Reghin, Nr. top 1386/2/3/1/b/2/2, 1388/1/1/2.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serv.Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Administrarea Domeniului Public
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
 
14. Proiect de hotărâre  privind insușirea documentației de prima înscriere teren, la adresa administrativă din Reghin, str.Castelului  nr.84., identificat cadastral in CF 1171 Apalina, Nr. top 97/a, 98, 99.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serv.Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Administrarea Domeniului Public
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

15. Proiect de hotărâre privind operatiunea cadastrala de modificare a limitelor de proprietate ale imobilului de sub nr.top.280, 281, aflat in proprietatea Statului Roman, in raport cu limitele de proprietate ale imobilului de sub nr.top 282, 283, 284, 285, aflat in proprietatea S.C. EVORA GROUP RETAIL SRL Reghin – fără rectificarea suprafeței terenului Statului Român..
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serv.Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Administrarea Domeniului Public
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

16. Raport al Serviciului Asistenta Sociala privind serviciile si activitatile de asistenta medicala comunitara-mediator sanitar, derulate in mun.Reghin, in perioada iulie 2013-decembrie 2013.

17.Informare a Serviciului Asistenta Sociala asupra activitatii desfasurate de catre asistentii personali, intocmit in conformitate cu dispozitiile Legii nr.448/2006 pe perioada mai-decembrie 2013.

18. Diverse. 

PRIMAR,
MARIA PRECUP,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA