Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.2254

15-11-13 09:23
din 15.11.2013 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 20.11.2013, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie  al bugetului de venituri și cheltuieli al Primăriei Municipiului Reghin  pe trim.III anul 2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind  rectificarea Bugetului General al  Primăriei Municipiului Reghin pe anul 2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea trecerii unui imobil din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Reghin, în vederea trecerii acestuia în domeniul public al Statului.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării HCL nr.139/24.09.2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5. Proiect de hotărâre privind acceptarea donatiei unui imobil – teren situat în Reghin, str. Dedradului  în suprafață de 1883 mp. identificat in CF nr.150, nr.cadastral 1121/7 și 1121/8.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

6. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Spitalului Municipal Dr. Eugen Nicoara Reghin asupra apartamentelor nr.113 și ap.116, cu destinația locuință de serviciu.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul local al Municipiului Reghin Asociaţiei Sportive „VIITORUL” Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic+Serv.buget -contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

8. Proiect de hotărâre  privind aprobarea „Regulamentului de organizare si efectuare a transportului în regim de taxi pe teritoriul  municipiului Reghin”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul APL
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

9. Proiect de hotărâre  privind aprobarea participării municipiului Reghin în calitate de coorganizator, la evenimentul “Concert de Crăciun 2013”, organizat în colaborare cu  Asociaţia Culturală TITANZENE din Reghin, ce va avea loc la data de 18 decembrie 2013 la Casa de Cultură “Eugen Nicoară” din Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin.
     Raport: Compartimentrul juridic+Serv.buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

10. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Reghin a imobilului teren  în suprafață de 641 mp. situat în Reghin str.Scolii, FN.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serv.Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Adm. Dom. Public
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

11. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Reghin a imobilului teren și construcții în suprafață de 4054 mp. situat în Reghin str.Castelului, nr.76.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serv.Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Adm. Dom. Public
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii directe a terenului în suprafață de 50 mp., în vederea extinderii construcției existente, situată în municipiul Reghin, str. Timplarilor nr.6/A.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serv.Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Adm. Dom. Public
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF 653/II IERNUTENI, număr topografic 242/5/b/2/2, nr.cad.3665.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serv. Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Adm. Dom. Public
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfăşurării în perioada 02.12.2013 – 06.01.2014 în Municipiul Reghin a „TÂRGULUI DE IARNĂ”  în zona centrală Piaţa Petru Maior.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Achizitii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

15. Diverse. 

PRIMAR,                           
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA