Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZITIA NR. 2056

17-10-13 09:00
din 17.10.2013 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în sedinta ordinara
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mures;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administratia publica locala- republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZITIE

Articol unic:- Se convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 22.10.2013, orele 15.00 la sediul Primariei Municipiului Reghin, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotarâre privind  rectificarea Bugetului General al  Municipiului Reghin pe anul 2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

2. Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2014.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Biroul Resurse Umane, salarizare
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

3. Proiect de hotarâre privind modificarea anexei nr.1 din HCL nr.138/24.09.2013 privind modificarea anexei nr.1 din HCL 46/08.04.2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achizitii Publice, Management Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

4. Proiect de hotarâre privind aprobarea concesiunii directe a terenului în suprafata de 108,68 mp. în vederea extinderii constructiei existente – ap.1 situata în municipiul Reghin, str.Apalinei nr.29.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serv. Urbanism si Amenajarea Teritoriului,  Adm. Dom. public
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

5. Proiect de hotarâre privind aprobarea concesiunii directe a terenului în suprafata de 75,50 mp. în vederea extinderii constructiei existente – ap.1 situata în municipiul Reghin, str.Ierbus nr.34.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin.
     Raport: Serv. Urbanism  si Amenajarea Teritoriului,  Adm. Dom. public
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

6. Proiect de hotarâre privind stabilirea pretului de plecare la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior in volum de 205 mc din UP III SACAL apartinând Ocolului Silvic Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

7. Proiect de hotarâre privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Reghin a imobilului teren si constructii în suprafata de 4088 mp. situat în Reghin str.Castelului, nr.35.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serv.Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Adm. Dom. Public
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

8. Proiect de hotarâre privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Reghin a imobilului teren si constructii în suprafata de 12192 mp. situat în Reghin str.Garii, nr.20.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serv.Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Adm. Dom. Public
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

9. Proiect de hotarâre privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Reghin a imobilului teren si constructii în suprafata de 1266 mp. situat în Reghin str.George Cosbuc, nr.24.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serv.Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Adm. Dom. Public
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

10. Proiect de hotarâre privind actualizare date CF- majorare suprafata teren, atestare la domeniul public al municipiului Reghin a imobilului GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1,  str.Spitalului, nr.22.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serv.Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Adm. Dom. Public
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

11. Proiect de hotarâre privind  aprobarea achizitionarii serviciilor de reprezentare a institutiei in justitie, în litigiul ce formeaza obiectul dosarului nr.5129/102/2013 pe rolul Tribunalului Mures - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

12. Proiect de hotarâre privind aprobarea inchirierii unor categorii de terenuri din municipiul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

13. Proiect de hotarâre privind mandatarea dlui consilier Padurean Mihai, ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea generala ordinara a actionarilor SC Compania Aquaserv SA Tg.-Mures din data de 07.11.2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

14. Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public de Salubrizare din jud.Mures.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

15. Proiect de hotarâre privind darea in administrare a doua apartamente, cu destinatia locuinta de serviciu, situate în blocul din Reghin, bdul Unirii, nr.57, jud.Mures.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

16. Proiect de hotarâre privind  alegerea presedintelui de sedinta pe lunile NOIEMBRIE-DECEMBRIE 2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Administratie Publica Locala
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

17. Raport de specialitate cu privire la competenta Primarului si a Consiliului local.
     Raport: Secretarul mun. Reghin

18. Diverse. 

PRIMAR,
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RADOI MIRELA MINODORA