Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1835

19-09-13 09:18
din 19.09.2013 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 24.09.2013, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind  rectificarea Bugetului General al  Municipiului Reghin pe anul 2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea participării municipiului Reghin în calitate de coorganizator împreună cu Fundația Cultural Umanitară „VIOARA” la serbarea „Ziua Recoltei”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin     
     Raport: Compartimentul juridic+ Serviciul buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea participării municipiului Reghin în calitate de coorganizator împreună cu Clubul de dans sportiv „Dansul Viorilor” din Reghin la organizarea competiției Cupa Mirona 2013, ediția a VIII-a.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic+ Serviciul buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 20.000 lei, către Clubul Sportiv „Master Karate Do” din Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic+ Serviciul buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2500 lei, către Fundația Comunitară Mureș - Fondul Comunitar Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic+ Serviciul buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de indrumare și coordonare a asociatiilor de proprietari, precum și desfășurarea controlului financiar contabil la asociațiile de proprietari din municipiul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea transmiterii în concesiune către S.C. „COMPANIA AQUASERV” S.A. Tg.-Mureș a rețelei de apă din Reghin str.Viorilor, jud.Mureș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării demersurilor legale de prelungire a Contractului de închiriere dintre UJSL Mureș CNSLR – Frăția și Municipiul Reghin, pentru imobilul situat in Reghin, str.Petru Maior  nr.1, jud.Mureș, în care funcționează Biblioteca municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

9. Proiect de hotărâre  privind modificarea anexei nr.1 din HCL nr.46/08.04.2013
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Achiziții Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal –Introducere in intravilan și stabilire zona functională pentru locuințe individuale str.Dedradului”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serv.Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Administrarea Domeniului Public
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării obiectivului „Platformă metalică pentru rezervor de oxigen lichid in incinta Spitalului Municipal dr. Eugen Nicoara Reghin, strada Spitalului nr.20.”
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serv.Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Administrarea Domeniului Public
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

12. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Reghin a imobilului teren și construcții în suprafață de 1400 mp. situat in Reghin str.M.Viteazu, nr.13.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serv.Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Administrarea Domeniului Public
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

13. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Reghin a imobilului teren și construcții în suprafață de 2802 mp. situat in Reghin str.Iernuțeni, nr.26.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serv.Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Administrarea Domeniului Public
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

14. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Reghin a imobilului teren și construcții în suprafață de 9245 mp. situat in Reghin str.Pomilor, nr.20.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serv.Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Administrarea Domeniului Public
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare teren, identificat cadastral in C:F.101 IERNUȚENI, număr top 600/1/2/2/2/2/2/2/2/2/2/1/1/1.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serv.Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Administrarea Domeniului Public
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

16. Proiect de hotărâre privind  aprobarea organizării de Primăria municipiului Reghin a evenimentului dedicat ZILEI INTERNAȚIONALE A VÂRSTNICILOR din mun.Reghin, in data de 1 octombrie a fiecărui an.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Administratie Publica Locala
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

17. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului  Asistenţă Socială.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul de Asistență Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Liniilor de subvenţionare prioritară în domeniul asistenţei sociale şi a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită subvenţie,  în baza Legii nr.34/1998.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul de Asistență Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisie de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998,  aprobarea Grilei de evaluare a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor  şi fundaţiilor care solicită subvenţie  în baza Legii nr.34/1998 precum şi aprobarea   Unităţilor  de asistenţă socială şi categoriile de persoane beneficiare, pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul local .
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul de Asistență Socială + Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

20. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.3/2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Impozite si taxe + SPCLEP
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

21. Proiect de hotărâre privind  numirea unor reprezentanți ai Consiliului local în consiliile de administrație la unitățile de invățământ  din mun.Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Administrație Publică Locală
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

22. Proiect de hotărâre privind  aprobarea componenței delegației Municipiului Reghin ce se va deplasa in localitatea Bátonyterenye-Ungaria în perioada 27-28 septembrie 2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic+ Serviciul buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

23. Diverse. 

PRIMAR,  
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA