Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1061

21-06-13 13:27
din 21.06.2013 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 26.06.2013, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI :

1. Proiect de hotărâre privind  rectificarea Bugetului General al  Municipiului Reghin pe anul 2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al  S.C. RAGGCL S.A Reghin  pe anul 2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea regulamentului de autorizare și desfășurare a activităților comerciale pe raza municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Control Comercial
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea prelungirii prin Act adititonal a Conventiilor pentru acordarea de servicii de asistență socială, pentru  perioada iulie-decembrie 2013,   in baza Legii nr.34/1998 pentru asociațiile și fundatiile  române cu personalitate  juridică, care inființează și administrează unități de asistență socială in municipiul Reghin și stabilirea sumelor ce vor fi  alocate.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Public de Asistenta Sociala+Serviciul buget contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de asociere nr.6023/2009 dintre Municipiul Reghin și Asociatia “Fanfara Municipiului Reghin” și stabilirea sumelor ce vor fi alocate asociatiei.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic + Serviciul buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii Contractului de asociere nr.3126/2008 dintre Municipiul Reghin și Fundația “Fiducia” și stabilirea sumelor ce vor fi alocate fundației.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic+Serviciul buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii pentru anul 2013 a Convenției  de asociere nr.18/2012 dintre Municipiul Reghin și Asociatia Sportivă “Viitorul” Reghin și stabilirea sumelor ce vor fi alocate asociatiei.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic + Serviciul buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.600 lei, către Clubul Sportiv „David” din Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic + Serviciul buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

9. Proiect de hotărâre privind  mandatul dat reprezentantului Municipiului Reghin de a vota în Adunarea Generală a A.D.I. Aqua Invest Mureș ajustarea prețurilor și tarifelor aferente serviciului de apă și canalizare.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice de dezlipire teren, identificat in C.F. 56208 REGHIN, numar cadastral 56208.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Admin. Dom. Publ.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii  art.1 din HCL nr.68/22.05.2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Administratie publica Locala
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

12. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe lunile iulie-august 2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul de lucru Consiliu Local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

13. Proiect de hotărâre privind   aprobarea componenței delegatiei Municipiului Reghin la Salle, Italia  in perioada 18.07.-22.07.2013 cu ocazia inaugurării noului Muzeu al Coardelor Muzicale.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic + Serviciul buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

14. Diverse

PRIMAR
MARIA PRECUP,    
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
BOTA MIRELA MINODORA