Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.863

17-05-13 10:36
Din 17.05.2013 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 22.05.2013, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind  rectificarea Bugetului General al Primăriei municipiului Reghin pe anul 2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Primăriei municipiului Reghin pentru  trimestrul I anul  2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi la transportul  local in comun, in municipiul Reghin pentru categoriile de persoane: elevi, pensionari, persoane vârstnice şi alte categorii prevăzute prin legi speciale.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Juridic, APL, Relatii cu publicul
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Reghin, în vederea vânzării, a imobilului teren în suprafaţă de 55 mp. situat in Reghin, str.Pomilor nr.3.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Juridic, APL, Relatii cu publicul
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5. Proiect de hotărâre privind  schimbarea destinatiei din locuinţă în locuinţă de serviciu a apartamentului nr.120 din inmobilului –bloc de locuinţe- situat in Reghin, str.Unirii nr.57, jud.Mureş  şi darea acestuia in administrare către Spitalul municipal „Dr. Eugen Nicoara” Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Juridic, APL, Relatii cu publicul
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea deplasării dnei  Maria Precup – primarul Municipiului Reghin la ceremonia ocazionată de sărbătoarea oraşului Bourg la Reine – Franta.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Juridic, APL, Relatii cu publicul
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 8.000 lei către Clubul Sportiv „Master Karate Do” din Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Juridic, APL, Relatii cu publicul
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare teren,  identificat cadastral în C.F. 101 IERNUȚENI, număr top.600/1/2/2/2/2/2/2/2/2/2/1.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism şi Amen. Terit., Administrarea Domeniului Public
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

9. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezlipire teren, la adresa administrativă din Reghin, str. Stadionului Nr. 3, identificat cadastral în C.F. 5414/18 Reghin, număr top. 846 si 847/2.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciului Urbanism şi Amenaj. Terit., Administrarea Domeniului Public
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de  invăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate de pe raza municipiului Reghin,  pentru anul şcolar 2013-2014.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Juridic, APL, Relatii cu publicul
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

11.Diverse.       

PRIMAR,   
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
BOTA MIRELA MINODORA