Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 675

18-04-13 11:22
Din 18.04.2013 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă extraordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.2 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local Municipal Reghin, pentru data de 23.04.2013, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Comunei Saschiz la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment juridică
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Comunei Aţintiş la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment juridică
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

3.Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Serviciului de Ambulanţă Judeţean Mureş asupra apartamentului nr.68 cu destinaţia locuinţă de serviciu din blocul situat în Reghin, b-dul Unirii nr.57, jud.Mureş.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment juridică
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

4. Proiect de hotărâre privind mandatarea dlui consilier Pădurean Mihai, ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea generală ordinară a acţionarilor SC Compania Aquaserv Tg Mureş, din data de 16.05.2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment juridică
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizarea şi funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare din judeţul Mureş.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment juridică
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

6. Proiect de hotărâre privind  atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Reghin a imobilului – teren – în suprafată de 9374 mp., situat în Reghin, str. George Cosbuc  nr.78, identificat  în CF nr. 56208 Reghin, nr.cadastral 56208.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment APL
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de dare în folosinţă gratuită a imobilului casă şi teren situat în Municipiul Reghin, str. Castelului nr. 16, jud. Mureş.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment juridică
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

Primar  
MARIA PRECUP

Avizat Pentru Legalitate,
Secretar,
BOTA MIRELA MINODORA