Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 343

22-02-13 12:22
Din 22.02.2013 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 27.02.2013, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către autorităţi şi instituţii publice a unui număr de trei apartamente cu destinaţia locuinţă de serviciu din blocul situat în Reghin, B-dul Unirii nr.57, jud.Mureş.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

2. Proiect de hotărâre privind mandatarea dlui Pădurean Mihai, ca reprezentant al muncipiului Reghin în Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş din data de 07.03.2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică.

3. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale a unui număr de 21 de apartamente rămase nerepartizate, din blocul de locuinţe sociale din str.Salcâmilor nr.1, în vederea repartizării către persoanele cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Public de Asistenţă Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei Convenţii de parteneriat între Municipiul Reghin şi M.A.I. –Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Mureş.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 din HCL  nr.11/30.01.2013 privind modificarea anexei nr.1 din HCL nr. 87/28.11.2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achiziţii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

6. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză a modului de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local pentru activităţile din domeniul asistenţei sociale, cultură, sport şi gestionarea câinilor fără stâpăni.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de închiriere dintre Parohia Reformată nr. II Reghin şi Municipiul Reghin, privind imobilul situat în str. Vânătorilor nr.1 jud. Mureş, în care funcţionează Grădiniţa cu Program Normal nr.4 Reghin.  
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

8. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile Martie-Aprilie 2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul de lucru al Consiliului Local.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

9. Diverse

Primar
MARIA PRECUP

Avizat Pentru Legalitate,
Secretar,
BOTA MIRELA MINODORA