Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1078

22-08-17 13:25
din 22.08.2017 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (1) combinat cu art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Reghin, pentru data de 30.08.2017, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Reghin pentru trim.II anul 2017.                                                      
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Contabilitate-Buget
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin și Asociația Club Sportiv BAD BOY Reghin în vederea organizării și desfășurării Cupei Bad Boy la box ce va avea loc în municioiul Reghin în perioda 07-08 octombrie 2017.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin și Federația Română de Culturism și Fitness  în vederea organizării și desfășurării evenimentului sportiv "Finess Maraton" ce avea loc în municioiul Reghin în perioda 10-13 noiembrie  2017.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării Orchestrei de muzică clasică și muzică populară "Hora" din cadrul Casei de Cultură ‟Eugen Nicoară‟Reghin în Franța,în perioada 25 septembrie -03 octombrie 2017
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5.  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al UAT Reghin pe anul 2017
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Contabilitate-Buget
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

6. Proiect de hotărâre privind încuviințarea realizării lucrărilor de amenajare podeț pentru parcarea auto în dreptul imobilului str.Gurghiului ,FN, pe teren aparținând domeniului public al Municipiului Reghin.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7. Proiect de hotărâre privind încuviințarea realizării lucrărilor de construire podeț de acces în dreptul imobilului situat pe str. Pandurilor,nr.125, pe teren aparținând domeniului public al Municipiului Reghin.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat  
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -STABILIRE ZONĂ FUNCȚIONALĂ PENTRU AMENAJAREA PISCICOLĂ-în extravilanul municipiului Reghin.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat  
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție „Amenajare pasarelă pietonală pe strada Băii în Municipiul Reghin, județul Mureș"-faza D.A.L.I.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat  
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură    
10. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de pornire la licitație pentru masa lemnoasă din fondul forestier al Municipiului Reghin ce urmează a fi valorificată de către Ocolul Silvic Răstolița.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului privind procedura de vânzare directă a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Reghin, aprobat prin HCL nr.96/2013.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

12. Proiect de hotărâre privind constituirea Municipiului Reghin ca parte civilă în dosarul penal nr.96/P/2014-Direcția Națională Anticorupție –Serviciul Teritorial Tg Mureș.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

13. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare Spitalului Municipal "Dr. Eugen Nicoară"Reghin asupra apartamentului nr.14 cu destinația locuință de serviciu,situat în Reghin, b-dul Unirii,nr.57,jud. Mureș.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

14. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare Școlii Gimnaziale ‟ Augustin Maior‟ Reghin asupra apartamentului nr.101 cu destinația locuință de serviciu,situat în Reghin, b-dul Unirii,nr.57,jud. Mureș.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Criteriilor de prioritate în baza cărora se repartizează locuințelor sociale ce aparțin domeniului public al Municipiului Reghin.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

16. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Reghin, prin Compartimentul Juridic, să elibereze , la cerere , acordul Municipiului Reghin, în calitate de creditor ipotecar, pentru vânzarea apartamentelor din blocul situat în Reghin, Str. Unirii,nr.57.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin și Clubul Sportiv "RINGBOX" Tg. Mureș în vederea organizării și desfășurării unei competiții sportive ce va avea loc în municipiul Reghin în data de 08 septembrie 2017
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic  
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea desființării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Municipiului Reghin.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Protecție Civilă/S.U./P.S.I./S.S.M.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

19. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.29/10.02.2015 privind numirea membrilor  Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Municipal "AVÂNTUL"  Reghin.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic  
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

20. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe lunile SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE 2017.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul de lucru al Consiliului local  
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

21. Diverse
PRIMAR,                                             
MARIA PRECUP 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
 SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA