Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.783

21-07-17 13:35
din 21.07.2017 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (1) combinat cu art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Reghin, pentru data de 27.07.2017, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin și Asociația culturală "Pe Mureș și pe Târnavă"în vederea realizării unei emisiuni televizate în data de 05.09.2017
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al UAT Reghin pe anul 2017
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget,Contabilitate,CPF,Caserie
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3.  Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului –teren strada Oltului, în suprafață de 5484 mp.                                                     
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii cadastrale de majorare a suprafeței imobilului-teren aferent construcției-"Uzina de apă" proprietatea Municipiului Reghin, imobil situat în com. Solovăstru, nr.650
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5. Proiect de hotărâre privind mandatarea d-lui Pădurean Mihai-consilier local,ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea generală extraordinară a acționarilor SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureș din data de 03.08.2017
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic   
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii , prin act adițional ,pe o perioadă de 2(doi) ani a duratei Contractelor de închiriere nr.136/19.08.2015 și 137/19.08.2015 pentru suprafețele de teren aparținând domeniului public al Municipiului Reghin, situate în Parcul Tineretului
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7. Proiect de hotărâre  privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a imobilului situat în Municipiul Reghin, str.Mihai Viteazu,FN,compus din construcție-centrală termică dezafectată-și teren în suprafață de 275 mp,aparținând domeniului privat al Municipiului Reghin
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile de specialitate-personal contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, precum și din serviciile din subordinea acestuia.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Biroul Resurse umane,Salarizare,administrativ
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării Ansamblului de dansuri populare românești ,, Doina Mureșului ‟ din cadrul Casei de Cultură "Eugen Nicoară"Reghin în vederea participării la Festivalul Internațional de folclor din Rimini-Italia, în perioada 4-9 august 2017 și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 16.000 lei necesară deplasării
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței delegației Municipiului Reghin ce se va deplasa în localitatea Ungheni-Republica Moldova, în perioada 18-21 august 2017
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței delegației Municipiului Reghin ce se va deplasa în localitatea Érd-Ungaria, în perioada 1-4 septembrie 2017
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

12. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanțiilor Consiliului Local în Consiliile de administrație la unitățile de învățământ din Municipiul Reghin
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic  
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

13. Raport al Serviciului Asistență Socială privind serviciile și activitățiile de asistență medicală comunitară–mediator sanitar-derulate în municipiul Reghin, în perioada ianuarie-iunie 2017
14. Informare a Serviciului Asistență Socială asupra activității desfășurate de către asistenții personali , întocmită în conformitate cu dispozițiile Legii nr.448/2006, pe perioada ianuarie-iunie 2017
15. Informare privind activitatea Serviciului de poliție Locală în primul semestru 2017
16. Diverse
PRIMAR,    
MARIA PRECUP 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA