Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.688

23-06-17 09:16
din 23.06.2017 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (1) combinat cu art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Reghin, pentru data de 29.06.2017, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind   aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului  comercial-chioșc, din imobilul situat în municipiul Reghin, str.Gării, nr.20. 
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii cadastrale de dezlipire a imobilului –teren situat în Reghin, str.Râului, nr.16
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind întăbularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Reghin asupra unor imobile-terenuri
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat  
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului estimativ al evenimentului Zilele Municipiului Reghin, ediția 2017
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Juridic 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Studiului de oportunitate privind vânzarea imobilului situat în Municipiul Reghin, Str. Mihai Viteazu, F.N., compus din construcție –centrală termică dezafectată-și teren în suprafață de 275 m˛ domeniul privat al Municipiului Reghin
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Spitalul Municipal "Dr. Eugen Nicoară" Reghin a apartamentului nr.91, cu destinația locuință de serviciu,situat în blocul din Reghin, b-dul Unirii,nr.57,jud.Mureș
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic l
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea, prin act adițional, a duratei Contractului de închiriere nr.9581/30.04.2015 pentru spațiul în care funcționează Grădinița cu Program Normal nr.7 Apalina-Reghin
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin și Asociația K'ARTE în vederea organizării ediției a VI-a a Festivalului ,,Pădurea Rotundă-Film și artă contemporană‟
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic  
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații a Bibliotecii Municipale "Petru Maior" Reghin în municipiul Bârlad și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 10.000 lei necesară deplasării
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării Ansamblului de dansuri populare românești „Doina Mureșului‟ din cadrul Casei de Cultură ‟Eugen Nicoară‟ Reghin în vederea participării la Festivalul Internațional ‟ Cântă de răsună lunca‟ ce se va desfășura în perioada 1-2 iulie 2017, în Republica Moldova
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

11. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea HCL Reghin nr.96/23.11.2016 privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învătământului preuniversitar din Municipiul Reghin, în anul școlar 2016-2017
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic  
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al municipiului Reghin în calitate de observator la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de directori și directori adjuncți din unitățiile de învățământ preuniversitar din mun.Reghin
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Biroul Resurse Umane, Salarizare,Administrativ
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor A.N.L. din municipiul Reghin
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic  
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordarea sprijinului financiar de la Bugetul Local al Municipiului Reghin unităților de cult din Municipiul Reghin aparținând cultelor religioase recunoscute din România
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

15. Diverse

MARIA PRECUP
PRIMAR,  

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA