Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 662

16-06-17 11:48
din 16.06.2017 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă extraordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (2) combinat cu art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Reghin, pentru data de 20.06.2017, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a stocului de marfă al debitoarei SC PRO REGUN SRL și aprobarea compensării dintre valorarea stocului de marfă și debitul înregistrat față de Municipiul Reghin de către SC PRO REGUN SRL.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă a unui spațiu cu destinația de laborator, situat în Reghin, P-ța Petru Maior, nr.51.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru organizarea Licitației publice cu strigare în vederea închirierii domeniului public pentru Parcul de Distracții organizat cu ocazia evenimentului dedicat Zilelor Municipiului Reghin-ediția 2017.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achiziții Publice,Management de Proiecte 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

PRIMAR,    
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA