Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 462

20-04-17 13:23
Din 20.04.2017 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 27.04.2017 orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin şi Forumul Germanilor din Reghin în vederea organizării şi desfăşurării evenimentului „MAIFEST -Serbarea de Mai” care va avea loc în data de 14 mai 2017.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic, Serviciul Contabilitate-Buget
     Pr.dehot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind a probarea cooperării dintre Municipiul Reghin şi Fundația pentru protecția animalelor ”Robin Hood” Austria în vederea inițierii unei campanii de vaccinare, microcipare și castrare a câinilor/pisicilor de pe raza municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic,Serviciul Contabilitate-Buget
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al UAT Reghin pe anul 2017.  
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Contabilitate-Buget
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării Clubului Sportiv Şcolar din cadrul Liceului Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin în vederea participării la trei turnee internaţionale de fotbal și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 29.400 lei necesară deplasării.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic, Serviciul Contabilitate-Buget
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5. Proiect de hotărâre privind mandatarea d-lui Pădurean Mihai - consilier local, ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea generală ordinară a acționarilor SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureș din data de 10.05.2017.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.dehot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reghin, a unor mijloace fixe, concesionate către SC Compania Aquaserv SA, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării și casării acestora.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul  Administrarea Domeniului Public
     Pr.dehot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului  în suprafaţă de 10,58 mp, situat în Reghin, str. Mihai Viteazu, adiacent bl.13/I, sc.2, ap.22, parter, în vederea  construirii unui balcon.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul  Administrarea Domeniului Public
     Pr.dehot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a unui spațiu cu destinația de chioșc, din incinta Ştrandului municipal, situat în municipiul Reghin, str. Parcul Tineretului, nr. 3.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul  Administrarea Domeniului Public
     Pr.dehot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

9. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul privat al Municipiului Reghin a imobilelor -terenuri în suprafață de 1.584 mp și 371 mp situate în municipiul Reghin, str. George Coșbuc, nr. 78.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:Compartimentul  Administrarea Domeniului Public
     Pr.dehot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor  pentru tineri, destinate închirierii.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Birou APL
     Pr.dehot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

11. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe lunile mai-iunie 2017.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:Compartimentul  de lucru al Consiliului Local
     Pr.dehot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

12. Diverse.

PRIMAR,                                                      
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA