Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.185

09-02-18 10:19
din 09.02.2018 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (1) combinat cu art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Reghin pentru data de 15.02.2018, orele 15.00, la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al  Municipiului Reghin pentru trim. IV anul 2017
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget,Contabilitate,CPF,Caserie
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli  al SC RAGCL SA Reghin pe anul 2018
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget,Contabilitate,CPF,Caserie
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de  hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin și Liga Pensionarilor din județul Mureș – Filiala Reghin în vederea organizării și desfășurării evenimentului ”Femeia – SOȚIE, MAMĂ, BUNICĂ” ediția a III-a ce va avea loc în luna martie 2018
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Învățământ, Cultură, Sport  
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Municipiului Reghin pe anul 2018
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget,Contabilitate,CPF,Caserie
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5. Proiect de de hotărâre privind constituirea Municipiului Reghin ca parte civilă în dosarul penal nr. 96/P/2014-Direcția Națională Anticorupție-Serviciul Teritorial Tg Mureș
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment Juridic  
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Reghin
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură. 

7. Proiect de hotărâre privind întabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Reghin asupra imobilului – teren situat în Reghin, str. Spitalului, nr.22 A
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment Administrarea Domeniului Public și Privat  
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

8 .Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii, prin act adițional , a Contractului de comodat nr. 3127/20.02.2008
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment Juridic  
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

9. Proiect de hotărâre  privind aprobarea prețului de vânzare a locuinței ANL situată în Reghin, Str. Libertății, nr.22, ap.11 și a vânzării acesteia către chiriașul FĂRCAȘ DANIELA-SUSANA
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment Juridic  
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

10. Proiect de hotărâre  privind aprobarea prețului de vânzare a locuinței ANL situată în Reghin, Str. Libertății, nr.22, ap.17 și a vânzării acesteia către chiriașul SĂRMĂȘAN IULIU-CRISTIAN
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment Juridic  
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

11. Proiect de hotărâre   privind aprobarea repartizării  apartamentului, nr.8 din Blocul de locuinţe sociale situat în Reghin, str.Salcâmilor, Bl.1,  d-lui Lőrincz Blaziu-Marius,  persoană care a fost evacuată din locuinţa retrocedată fostului proprietar
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Biroul Administrație Publică Locală, Relații cu Publicul
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

12. Proiect de hotărâre  privind aprobarea operațiunii cadastrale de dezlipire a imobilului - teren, situat în Reghin, str. Iernuțeni, nr. 140
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

13. Proiect de hotărâre  privind întabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Reghin asupra imobilului – teren în suprafață de 57 mp, situat în Reghin
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea  anexei la HCL nr. 23/2001 privind însușirea Inventarului domeniului public al Municipiului Reghin cu modificările și completările ulterioare
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

15. Proiect de hotărâre  privind completarea  anexei la HCL nr.23/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al municipiului Reghin și aprobarea concesionării  către SC COMPANIA AQUASERV SA a unor bunuri aferente Sistemului de alimentare cu apă și canalizare
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Protecția Mediului
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

16. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe lunile MARTIE-APRILIE 2018
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul de lucru al Consiliului Local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

17.  Bilanțul Serviciului de poliție Locală în anul 2017      
18. Diverse
PRIMAR,  
MARIA PRECUP 
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA