Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.59

18-01-18 09:53
din 18.01.2018 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (1) combinat cu art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Reghin pentru data de 23.01.2018, orele 15.00, la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea desfăşurării în perioada 24.02.2018 – 09.03.2018 în Municipiul Reghin a „TÂRGULUI DE MĂRȚIȘOR ” 
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii cadastrale de majorare a suprafeței imobilului - teren aferent Terenului de fotbal Apalina, situat în Reghin, str. Arenei, fn
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

3. Proiect de  hotărâre privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului - teren aferent Căminului Cultural Apalina, situat în Reghin, str. Castelului, nr. 47
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat  
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

4. Proiect de  hotărâre privind  încuviințarea realizării lucrărilor de amenajare și  extinderea podețului existent în dreptul imobilului situat pe str. Subcetate, F.N.  pe teren aparținând domeniului public al Municipiului Reghin
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului  
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

5. Proiect de de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preempţiune prevăzut de art. 4 alin. (8) din Legea nr. 422/2001 pentru parte din imobil - ap. nr. 4 - înscris în CF nr. 50162-C1-U5/Mun. Reghin - spațiu de locuit - situat în municipiul Reghin, P-ța Petru Maior, nr. 55, jud. Mureş
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment Juridic  
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de Asociere nr.3449/16.02.2015 dintre Municipiul Reghin şi Asociaţia „Fanfara Municipiului Reghin”
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment Juridic 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură. 

7. Proiect de hotărâre  privind mandatarea d-lui Pădurean Mihai - consilier local, ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea generală ordinară a acționarilor SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureș din data de 14.02.2018
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment Juridic  
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

8 . Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării demersurilor legale de închiriere a imobilelor situate în municipiul Reghin, str. Școlii, nr. 3, str. Călărașilor, nr. 5 și str. Republicii, nr. 16, jud. Mureș, în care funcționează Școala Gimnazială ”Augustin Maior” Reghin și Grădinița cu Program Normal nr. 1 Reghin 
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment Juridic  
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

9. Proiect de hotărâre  privind modificarea art.2, alin(1) din HCL Reghin nr.119/29.06.2017 privind aprobarea Regulamentului de acordare a sprijinului financiar de la Bugetul Local al municipiului Reghin unităților de cult din municipiul Reghin, aparținând cultelor religioase recunoscute din România
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment Juridic  
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

10. Raport privind acordarea Serviciilor de Asistență Socială și utilizarea subvențiilor acordate de la Bugetul Local, către Asociații și Fundații în anul 2017

11. Raport al Serviciului de Asistență Socială privind serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară-mediator sanitar-derulate în Municipiul Reghin, în perioada iulie-decembrie 2017

12. Informare a Serviciului de Asistență Socială asupra activității desfășurate de catre asistenții personali, întocmită în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 448/2006, pe perioada iulie-decembrie 2017

13. Diverse

PRIMAR,                                              
MARIA PRECUP 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA