Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1750

12-12-17 08:19
din 12.12.2017 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (1) combinat cu art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Reghin pentru data de 18.12.2017, orele 15.00, la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al UAT Reghin pe anul 2017
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget,Contabilitate,CPF,Caserie
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment Juridic  
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

3. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu din imobilul –construcție situat în Reghin,str.Spitalului, nr.11, jud. Mureș către "Despărțământul Reghin al  Astrei"
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment Juridic  
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

4. Proiect de  hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare a locuinței ANL situată în Reghin, Str.Libertății, nr.22, ap.18 și a vânzării acesteia către ROȘ ADRIANA RAMONA.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment Juridic 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

5. Proiect de de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare a locuinței ANL situată în Reghin, Str.Libertății, nr.22, ap.16 și a vânzării acesteia către ROTARIU ALINA-IOANA.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment Juridic  
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

6. Proiect de hotărâre privind constituirea Municipiului Reghin ca parte civilă în dosarul penal nr.96/P/2014-Direcția Națională Anticorupție-Serviciul Teritorial Tg. Mureș
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment Juridic 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură. 

7. Proiect de hotărâre privind activitatea de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Reghin în anul 2018.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment Juridic  
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a Contractului de administrare nr.19839/07.12.2011 încheiat între Municipiul Reghin și Protopopiatul Greco-Catolic Reghin-Parohia Greco-Catolică Reghin I.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment Juridic  
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Ștrandului Municipal Reghin aprobat prin HCL Reghin nr. 60/18.06.2010 modificat și completat prin HCL Reghin nr.191/17.12.2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment Juridic  
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

10. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post contractual de șofer în post de asistent medical, din cadrul Serviciului S.M.U.R.D.Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Biroul Resurse Umane , salarizare , Administrativ
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de finanțare a serviciului social de preparare și servire a mesei calde-Cantina de Ajutor Social, care a fost identificat și este necesar să fie finanțat la nivelul Municipiului Reghin
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Asistență Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri privind Incluziunea socială a cetățenilor români de etnie romă din Municipiul Reghin, pentru anul 2018
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Asistență Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de Asociere nr. 23250/20.09.2016 dintre Municipiul Reghin și Fundația „Fiducia" Reghin
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment Juridic  
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

14. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Înțelegerii de cooperare între Municipiul Reghin, Județul Mureș din România și orașul Levice din republica Slovacă
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Biroul Administrație Publică Locală, Relații cu Publicul
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

15. Proiect de hotărâre  privind   aprobarea Listei –cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială-destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, pentru anul 2018.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Biroul Administrație Publică Locală, Relații cu Publicul
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

16. Proiect de hotărâre  privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Reghin precum și Regulamentul de funcționare al acesteia.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

17. Proiect de hotărâre  privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă cu strigare a spațiului în suprafață de 193,84 mp,din incinta Liceului Tehnologic "Lucian Blaga„ situat în municipiul Reghin, str.Vânătorilor,nr.27-33
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

18. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL Reghin nr.192/2017 privind aprobarea realizării demersurilor legale de închiriere a imobilelor situate în municipiul Reghin, str. Școlii, nr.3, str.Călărașilor, nr.5 și str. Republicii, nr.16, jud.Mureș, în care funcționează Școala Gimnazială „ Augustin Maior‟ Reghin și Grădinița cu Program Normal nr.1 Reghin
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment Juridic  
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

19. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare Școlii Gimnaziale "Augustin Maior" Reghin asupra apartamentului nr.101, cu destinația locuință de serviciu, situat în Reghin, b-dul Unirii, nr.57, jud. Mureș
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

20. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor normative de cheltuieli în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.80/2001
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment Juridic, Serviciul Buget, Contabilitate, CPF,Caserie 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

21. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei mixte de analiză a ofertelor pentru realizarea proiectului " Internet Hotspot " în Municipiul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment Juridic  
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

22. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe lunile IANUARIE-FEBRUARIE 2018
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul de lucru al Consiliului Local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

23. Diverse

PRIMAR,                                              
MARIA PRECUP 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA