Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 1471

17-11-17 12:05
din 17.11.2017 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (1) combinat cu art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:

DISPOZIŢE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Reghin pentru data de 23.11.2017, orele 15.00, la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al  Municipiului Reghin pentru trim. III anul 2017
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget,Contabilitate,CPF,Caserie
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al SC RAGCL SA Reghin pe anul 2017
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget,Contabilitate,CPF,Caserie
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unui grup de 6 elevi și 1 profesor, a Liceului Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin, la Târgul Firmelor de Exercițiu din Gyor – Ungaria, în perioada 13-15 decembrie 2017 și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 4.000 lei necesară deplasării
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:Serviciul Buget, Contabilitate, CPF, Caserie, Compartimentul Învățământ, Cultură,Sport
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

4 . Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin și Asociația "Sportul pentru Sănătate Mureșan" în vederea organizării și desfășurării evenimentului sportiv "Cupa 1 Decembrie" ediția a X-a, ce va avea loc în data de 8 decembrie 2017
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget,Contabilitate,CPF,Caserie, Compartimentul Învățământ,   Cultură , Sport
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

5. Proiect de hotărâre privind privind rectificarea Bugetului Local al UAT Reghin pe anul 2017.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget,Contabilitate,CPF,Caserie
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar din Municipiul Reghin, în anul școlar 2017-2018
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Învățământ,   Cultură , Sport
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură. 

7. Proiect de hotărâre privind completarea  anexei la HCL nr. 23/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Reghin și aprobarea concesionării către SC COMPANIA AQUASERV SA  a imobilului - garaje autovidanje
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

8 . Proiect de hotărâre  privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a duratei Contractului de închiriere încheiat cu SC ORANGE ROMÂNIA SA pentru suprafața de 150 mp teren, aparținând domeniului public al Municipiului Reghin
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

9. Proiect de hotărâre  privind aprobarea prelungirii termenului de de închiriere a terenurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Reghin, pe care se află construcţii cu caracter provizoriu: garaje și chioşcuri comerciale și/sau de prestări servicii
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii cadastrale de repoziționare a geometriei și modificarea limitelor imobilului aferent construcției – ”Stație de epurare”, situat în municipiul Reghin str. Castanilor, FN
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

11. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului - teren "strada Școlii", în suprafaţă de 1153 mp
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură. 

12. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului - teren" strada Izvorului", în suprafaţă de 317 mp
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

13. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului - teren "strada Terasei", în suprafaţă de 910 mp
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

14. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a imobilului – teren situat în Municipiul Reghin, str. Gării, nr. 61, aparținând domeniului privat al Municipiului Reghin
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea  achiziționării serviciilor în vederea recoltării speciilor de faună sălbatică a pisicilor şi a câinilor hoinari din perimetrul intravilan construit sau împrejmuit al municipiului Reghin
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Biroul Cadastru și Registru  Agricol
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local, aferent  anului 2018,pentru beneficiarii de venit minim garantat și cantina de ajutor social
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Asistență Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile  sociale  administrate  și finanțate din bugetul local, pentru  anul 2018  
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Asistență Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de finanțare a serviciilor sociale, care au fost identificate și sunt necesare să fie finanțate la nivelul Municipiului Reghin.  
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Asistență Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

19. Proiect de hotărâre privind  retragerea dreptului de administrare Școlii Gimnaziale ”Augustin Maior” Reghin asupra apartamentului nr.14, cu destinația locuință de serviciu, situat în Reghin, b-dul Unirii, nr.57, jud.Mureș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartiment Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

20.  Proiect de hotărâre  privind   aprobarea Listei de repartizare a locuinței  pentru tineri, destinată închirierii.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Biroul Administrație Publică Locală, Relații cu Publicul
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de deszăpezire pentru iarna 2017-2018.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare privind educația juridică în unitățile de învățământ din Municipiul Reghin
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

23. Proiect de hotărâre privind modificarea pct.6 al Anexei la HCL Reghin nr. 17/08.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Reghin în Consiliile de administrație la unitățile de învățământ cu personalitate juridică din municipiul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

24. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL Reghin nr.5/09.01.2017 privind actualizarea Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal "Dr.Eugen Nicoară" Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

25. Diverse
PRIMAR,  
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA