Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1356

20-10-17 09:20
din 20.10.2017 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (1) combinat cu art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Reghin pentru data de 26.10.2017, orele 15.00, la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, a mandatului de consilier local a domnului HORVATH DANIEL ALEXANDRU, din partea UDMR, ca urmare a demisiei .
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Biroul Resurse Umane, Salarizare, Administrativ
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local, a domnului GYORFI ȘTEFAN, următorul supleant înscris pe lista de candidați din partea UDMR  .
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Biroul Resurse Umane, Salarizare, Administrativ
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin și Clubul de Dans Sportiv "Dansul Viorilor" Reghin în vederea organizării și desfășurării celei de-a XII-a ediții a evenimentului "Cupa Mirona" ce va avea loc în data de 28 octombrie 2017.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării în municipiul Reghin a evenimentului dedicat Zilei de 1 Decembrie- "Ziua Națională a României" și alocarea sumei necesară desfășurării în bune condiții a avenimentului.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Învățământ, Cultură , Sport
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării în municipiul Reghin a evenimentelor "Fulgi de nea" și "Vin colindătorii", care vor avea loc în preajma sărbătorilor de iarnă și alocarea sumelor necesare desfășurării în bune condiții a evenimentelor.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Învățământ, Cultură , Sport
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui număr de 1.400 exemplare din Revista Junior Sport pentru a fi distribuite gratuit în unitățile de învățământ din Municipiul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

7. Proiect de hotărâre privind reaprobarea cofinanțării proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș" cod CCI nr.2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS Mediu Axa1,continuat prub proiectul „Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș, cod SMIS 2014+106373‟ de către Municipiul Reghin .
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achiziții Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

8. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a imobilului –teren intravilan situat în municipiul Reghin, str.Vânătorilor nr.24.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

9. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a imobilului –teren intravilan situat în municipiul Reghin, str.Stadionului nr.11.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

10. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a imobilului –teren situat în municipiul Reghin, str.Izvorului, fn.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

11. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a imobilului –teren intravilan situat în municipiul Reghin, str.Aurel Vlaicu nr.6.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

12. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al UAT Reghin pe anul 2017
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget,Contabilitate,CPF,Caserie
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință pentru masa lemnoasă pe picior ce se va recolta din fondul forestier al Municipiului Reghin pentru anul de producție 2018.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

14. Proiect de hotărâre privind împuternicirea secretarului UAT Municipiul Reghin să semneze toate actele în care Municipiul Reghin este parte și care se încheie în formă autentificată de către notarii publici.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartiment Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

15. Proiect de hotărâre privind reorganizarea instituțiilor de cultură,Casa de Cultură "E. Nicoară" și Casa de Cultură a Tineretului "G. Enescu".
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Biroul Resurse Umane, Salarizare, Administrativ
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Biroul Resurse Umane, Salarizare, Administrativ
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui spațiu din imobilul construcție situat în Reghin, str. Spitalului, nr.11, jud. Mureș către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Mureș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

18. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Grădinița cu Program Prelungit Nr.5 Reghin a apartamentului nr.117 cu destinația locuință de serviciu, situat în blocul din Reghin, b-dul Unirii, nr.57,jud. Mureș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

19. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Școala Gimnazială "Augustin Maior" Reghin a apartamentelor nr.14 și nr.101, cu destinația locuință de serviciu, situat în blocul din Reghin, b-dul Unirii, nr.57,jud. Mureș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar acordat în conformitate cu prevederile O.G. nr. 82/2001 unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România de pe raza municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării demersurilor legale de închiriere a imobilelor situate în municipiul Reghin, str.Școlii, nr.3, str.Călărașilor,nr.5 și Republicii,nr.16,jud.Mureș,în care funcționează Școala Gimnazială"Augustin Maior"Reghin și Grădinița cu Program Normal nr.1 Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din HCL Reghin nr.133/31.07.2014 privind aprobarea cuantumului chiriei pentru spațiile din imobilele situate în Reghin, str.Pandurilor,nr.119-120 în care își desfășoară activitatea Școala Gimnazială "Augustin Maior"Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

23. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Reghin nr.29/10.02.2015 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Municipal Avântul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
 
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al Municipiului Reghin situate în zona centrală a Municipiului Reghin, în vederea desfășurării activităților de comercializare a articolelor pirotehnice în perioada 28-31 decembrie 2017.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării în perioada 01.12.2017-07.01.2018 în Municipiul Reghin a „TÂRGULUI DE IARNĂ" în zona centrală Piața Petru Maior.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

26. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe lunile NOIEMBRIE-DECEMBRIE 2017.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul de lucru al Consiliului Local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

27. Raportul de evaluare a activității desfășurate la nivelul Poliției Municipiului Reghin pe semestru I 2017.
28. Diverse
PRIMAR,                    
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA