Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1181

14-09-17 10:23
Din 14.09.2017 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă de îndată
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (4) combinat cu art. 68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa de îndată a Consiliului Local al municipiului Reghin, pentru data de 14.09.2017, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL Reghin nr.146/30.08.2017.
     Inițiator:   Primarul municipiului Reghin
     Raport:    Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

PRIMAR,   
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA