Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.769

07-07-17 08:42
din 07.07.2017 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă extraordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (2) combinat cu art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Reghin, pentru data de 11.07.2017, orele 13.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție "Construire Container CPU ".
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achiziții Publice ,Management de Proiecte 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al UAT Reghin pe anul 2017.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Buget Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

PRIMAR,              
MARIA PRECUP   

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA