Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIANR.1601

25-07-14 12:31
din 25.07.2014 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art. 39 alin.1 combinat cu art. 68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal Reghin, pentru data de 31.07.2014, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Reghin pe anul 2014.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Buget - Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Primăriei Municipiului Reghin pentru trim. II anul 2014
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Buget-Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local al Municipiului Reghin ”Asociației Comunităților Văii Gurghiului” reprezentând contribuție.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Buget-Contabilitate și Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unui număr de 3 locuințe pentru tineri, destinate închirierii
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Asistență Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5. Proiect de hotărâre privind obligativitatea întreținerii stâlpilor de pe raza municipiului Reghin de către deținătorii acestora
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Biroul Administrație Publică, relații cu publicul
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

6. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al Serviciului de Ambulanță Județean Mureș asupra apartamentului nr. 70, cu destinația locuință de serviciu, situat în Reghin, b-dul Unirii, nr. 57, jud. Mureș
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin și Asociația Artiștilor Lutieri din România în vederea organizării Concursului Internațional de Lutierie, ediția a II-a, ce se va desfășura în municipiul Reghin, în perioada 20 – 22 august 2014
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

8. Proiect de hotărâre privind acordul Municipiului Reghin în calitate de vecin adiacent, în vederea construirii unui ”Centru de agrement” pe amplasamentul situat în str. Sării, nr. 3
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

9. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a proprietății imobiliare tip rezidențial Casă și Curte intravilan cu regim P situat în Reghin, str. Iernuțeni, nr. 2 și aprobarea Studiului de prefezabilitate pentru construire Intersecție cu sens giratoriu a străzilor Iernuțeni și Gurghiului din municipiul Reghin, jud. Mureș
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Achiziții Publice, Management de Proiect
    Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii cadastrale de reconstituire a suprafeței de teren cu nr. top. 916 și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului – teren în suprafață de 955 mp., situat în municipiul Reghin, str. M. Viteazu, f.n.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei pentru spațiile din imobilele situate în municipiul Reghin, str. Pandurilor, nr. 119-120 în care își desfășoară activitatea Școala Gimnazială ”Augustin Maior” Reghin
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

12. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului - teren în suprafață de 480 mp., situat în municipiul Reghin, str. Iernuțeni, nr. 55
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

13. Proiect de hotărâre privind trecerea unor construcții aferente ”Stației de Epurare” din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reghin, în vederea demolării acestora
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

14. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reghin a imobilului - teren în suprafață de 905 mp., situat în municipiul Reghin, str. M. Viteazu, nr. 15
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

15. Proiect de hotărâre privind interzicerea creșterii animalelor în zona ”A”, precum și reglementări aplicabile în celelalte zone de interes urban pe raza municipiului Reghin
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

16. Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului Municipiului Reghin de a vota în Adunarea Generala a A.D.I. Aqua Invest Mureș ajustarea prețurilor și tarifelor aferente serviciului de apă și de canalizare
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea componenței delegației Municipiului Reghin ce se va deplasa în localitatea Ungheni - Republica Moldova, în perioada 28-31 august 2014.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea componenței delegației Municipiului Reghin ce se va deplasa în localitatea Nagykörös - Ungaria, în perioada 5-7 septembrie 2014.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

19. Diverse

PRIMAR,
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA