Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1140

25-04-14 12:38
din 25.04.2014 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 30.04.2014, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Reghin pe anul 2014.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Buget, Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de plecare la licitație pentru masa lemnoasă pe picior în volum de 50 mc. din unitatea de producție III SACAL u.a.35C, 36B aparținând de Ocolul Silvic  Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Buget, Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3.Proiect de hotărâre modificarea art.2 al HCL nr.160/22.10.2013 privind stabilirea prețului de plecare la licitație pentru masa lemnoasă pe picior în volum de 205 mc. din unitatea de productie III SACAL  aparținând de Ocolul Silvic  Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Buget, Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3000 (trei mii) lei în vederea participării Formației de Dansuri Populare Gyongyvirag la Festivalul Internațional al Tineretului European organizat în perioada 06-13 iulie 2014 ce va avea loc în Kecskemet-Ungaria.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic+Serviciul Contabilitate, Buget
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5.Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Spitalului Municipal Dr.Eugen Nicoară, asupra imobilului situat în Reghin, str.Republicii nr.1, jud.Mureș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

6.Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Spitalul Municipal dr.Eugen Nicoară Reghin a apartamentului nr.113, cu destinația locuință de serviciu, situat în blocul din Reghin, bdul Unirii nr.57, jud.Mureș
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7.Proiect de hotărâre privind mandatarea dlui consilier Pădurean Mihai, ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea Generală ordinară a acționarilor SC Compania Aquaserv SA Tg.-Mures din data de 12.05.2014.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preempțiune prevăzut de art. 4 alin.(8) din Legea nr.422/2001, asupra imobilului „Castel” situat in municipiul Reghin, str.Castelului, nr.12, jud.Mureș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

9. Proiect de hotărâre privind transcrierea contractului de închiriere nr.22051/18.12.2007 încheiat între Municipiul Reghin și SC Vesatel SRL.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării demersurilor legale în vederea obținerii avizului conform al Ministerului Afacerilor Externe pentru proiectul „Acord de Înfrățire între Municipiul Reghin și orașul Lubaczow din Republica Polonă.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

11. Proiect de hotărâre privind modificarea art.30 alin.4 din Capitolul V al Regulamentului de autorizare și desfășurare a activităților comerciale pe raza municipiului Reghin, aprobat prin HCL nr.85/26.06.2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Biroul Administratie Publica Locala, relatii cu publicul
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Asistenta sociala
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

13. Proiect de hotărâre privind închirierea terenului în suprafață de 14 mp. situat în incinta Spitalului Municipal Reghin în favoarea SC RCS& RDS SA în vederea amplasării unui container de telecomunicații.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea operatiunilor de apartamentare a blocului de locuințe din municipiul Reghin, str.Salcâmilor nr.1., înscris în CF nr.57431 Reghin, nr.cad. 57431
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii terenului în suprafața de 2286,1 mp. aferent imobilului situat in str.Campului nr.57/B, din municipiul Reghin, înscris în CF nr.52751 Reghin, nr.cad.52751
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism. Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

16.Proiect de hotarâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului teren în suprafață de 1450 mp., situat în municipiul Reghin, str. Câmpului nr.44.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism. Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

17. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reghin a imobilului teren in suprafață de 1333 mp., situat în municipiul Reghin, str. George Coșbuc nr.78.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism. Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

18. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reghin a imobilului teren și constructie in suprafață de 1584 mp., situat în municipiul Reghin, str. George Coșbuc nr.78.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism. Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

19. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reghin a imobilului teren și constructie in suprafață de 371 mp., situat în municipiul Reghin, str. George Coșbuc nr.78.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism. Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
 
20. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reghin a unor imobile – terenuri situate în municipiul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism. Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

21. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe lunile MAI – IUNIE 2014.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul de lucru al Consiliului local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

22. Proiect de hotărâre privind modificarea pct.7 din anexa la HCL nr.150/24.09.2013-privind numirea unor reprezentanti ai Consiliului Local în consiliile de administrație la unitățile de învățământ din municipiul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul de lucru Consiliu Local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

23. Proiect de hotărâre   pentru aprobarea componenței delegației Municipiului Reghin ce se va deplasa în Lubaczow-Polonia în perioada 27-30 iunie 2014.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

24. Diverse. 

PRIMAR,   
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA